Sök

Uppföljning medborgarlöfte Habo kommun

Målet med medborgarlöftet mellan Habo kommun och Polisen är att förebygga och beivra brott samt att öka tryggheten hos medborgarna. Nedan redovisas vilka åtgärder som gjorts under det första tertialet i arbetet med att genomföra medborgarlöftet 2023.

Fokusområden

Narkotika

Polisen och kommunen arbetar kontinuerligt under året med förebyggande insatser kopplat mot narkotika och ungdomar. Polisens uppfattning är att tillgången till narkotika i kommunen är god. Polisen har under tertial 1 bland annat analyserat kommunens narkotikamätningar i avloppsvatten, en ny mätning kommer att genomföras under hösten 2023.

Skadegörelse

Polisen och kommunen har under det första tertialet arbetat kontinuerligt mot skadegörelse och tillbud. En plats som sticker ut i statistiken är Kommunbiblioteket som bland annat har varit utsatt för flera tillfällen av skadegörelse kopplat till eld.

Trafik

Polisen och kommunen har under det första tertialet arbetat för en ökad trafiksäkerhet. Bägge parter delar uppfattningen om att trafikläget i Habo är lugnt för tillfället och att antal klagomål från medborgarna gällande motorburen ungdom har minskat.

Aktiviteter

Narkotika

 • Områdespolisen skall fortsätta sin täta samverkan med skola och kommun i syfte att uppmärksamma, förebygga och minska problem relaterade till drogmissbruk och annan ungdomsrelaterad brottslighet.

  Samverkan mellan kommunen och områdespolisen har fortgått under tertial 3. Under tertial 2 började två nya områdespoliser med fokus på Habo kommun och under tertial 3 har de varit en stor del i det brottsförebyggande arbetet i Habo kommun.
 • Polisen skall genomföra hundsök i grundskolan i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
  Polisen har genomfört ett hundsök under tertial 3, ingen narkotika anträffades.

 • Habo kommun och Polisen skall samverka på strategisk nivå via SSG samt dela lägesbild i samband med brottsförebyggande rådet.
  Forumet SSG och Brå/folkhälsoråd har genomförts under tertial 3.

 • Habo kommun skall kunna starta insatser vid behov i samverkan med Polis.  

Ingen insats har startats under T3.

 • Habo kommun skall kontinuerligt jobba förebyggande med kompetensutveckling om risk- och skyddsfaktorer för kommunens personal.
 • Ingen särskild åtgärd/aktivitet har genomförts under T3.

 • Habo kommun ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande ANDT med speciella program och med Habo kommuns drogpolitiska handlingsprogram.

Skadegörelse

 • Polisen och Habo kommun skall tillsammans utföra orsaksanalyser för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera gärningsmönster och gärningspersoner. Kommunen skall följa gällande rutiner för polisanmälningar och tillbud till kommunen.

Polis och Habo kommun har en tät samverkan gällande antalet anmälningar och tillbud som kommer in.

 • Habo kommun ska kontinuerligt undersöka möjligheterna att sätta upp övervakningskameror på platser i kommunen som är drabbade av skadegörelse.
  Inga nya kameror har installerats under tertial 3. Polisen har haft nytta av de kameror som finns i samband med att händelser inträffat.

Trafik

 • Polisen skall arbeta med riktade trafikkontroller mot bilburen ungdom, både civilt och uniformerat i samverkan med bilinspektörer.
  Polisen har under tertial 3 genomfört ett antal kontroller i Habo kommun.

 • Habo kommun ska aktivt arbeta för meningsfulla aktiviteter för bilburna ungdomar.

Fritid & kulturs verksamhet för motorburen ungdom är aktiv.