Sök

Jönköping – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett avtal mellan polisen och Jönköpings kommun där vi tillsammans, utifrån en gemensam lägesbild, ska arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten för kommunens invånare.

Medborgarlöftet är ett avtal mellan Lokalpolisområde Södra Vätterbygden och Jönköpings kommun där vi tillsammans, utifrån en gemensam lägesbild, ska arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten för kommunens invånare.

Bakgrund

För att kunna nå framgång och effekt i det brottsförebyggande arbetet krävs samverkan mellan kommun och polis. Medborgarlöftet är ett samverksavtal mellan kommun och polis och förutsättningen för detta avtal är en gemensam lägesbild. Den gemensamma lägesbilden är en avgörande utgångspunkt och den klargör vilken typ av problematik som förekommer i kommunen och vad som bör prioriteras att arbeta mot för att kunna öka tryggheten och minska brottsligheten.

För att kunna skapa en så bred och sanningsenlig lägesbild i Jönköpings kommun som möjligt har ett flertal olika källor och perspektiv analyserats och sammanställts under 2023. De olika underlagen som har använts är dialog med kommunens olika förvaltningar, statistik på anmälda brott i Jönköpings kommun under 2023, rapport från underrättelsetjänsten, utförda medborgardialoger samt polisens trygghetsundersökning från 2023.

Fokusområden

 • Stark lokal närvaro – den lokala närvaron skall genomsyras av dialog med medborgarna i kommunen för att öka tryggheten för medborgarna och för att kunna förbättra servicen utifrån medborgarnas behov. Stark lokal närvaro skall tillämpas i kommunala förvaltningar, i civilsamhället, i näringslivet, i föreningslivet och i allmännyttan.

 • Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i kommunens prioriterade områden och i centrum – Jönköpings kommun och polis ska tillsammans och i samverkan arbeta med brottsförebyggande- och trygghetsskapande frågor för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunens prioriterade områden; Råslätt, Österängen, Öxnehaga, Huskvarna Söder och i centrum. För att uppfylla detta ska polisen arbeta efter Polismyndighetens strategi för det brottsförebyggande arbetet (PM 2022:12) och Jönköpings kommun skall arbeta efter Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

 • Brottsförebyggande arbete kring barn och unga – polis och Jönköpings kommun ska arbeta brottsförebyggande och vidta åtgärder för att förhindra att barn och unga befinner sig i riskmiljöer och faller in i kriminalitet, bland annat genom social brottsprevention. Kommunen ska i samverkan med polisen använda de upparbetade strukturer och kanaler som finns inom kommunen för att nå föräldrar med brottsförebyggande information. Syftet är att öka föräldrarnas kunskap och förmåga att förhindra att barn och unga befinner sig i riskmiljöer och faller in i kriminalitet.

Aktiviteter

 • Effektiv samordning för ökad trygghet (EST) – polisen och Jönköpings kommun ska tillsammans med Vätterhem fortsätta med att utveckla Effektiv samordning för ökad trygghet (EST). Samtliga aktörer skall kontinuerligt under året arbeta med att dela lägesbilder för att effektivisera det brottsförebyggande arbetet och för att kunna öka förmågan och kapaciteten att sätta in rätt insatser och åtgärder i rätt tid.

 • Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete – Jönköpings kommun och polisen ska arbeta för att motsvara kraven i den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som trädde i kraft den 1 juli 2023. Tillsammans skall aktörerna arbeta för att utveckla samverkan, för att kunna sammanställa lägesbilder och för att nå kraft med lagen.

 • SIG unga/avhopparverksamhet – samverkan skall fortsätta mellan Jönköpings kommun och polis gällande SIG unga och avhopparverksamhet. SSPF skall initieras och testas i ett pilotprojekt under 2024 och det ska kontinuerligt utvärderas under året för att eventuellt införas på bredare front i kommunen framöver.

 • Sammanhållet utvecklingsarbete i prioriterade områden (SUP) – polisen ska tillsammans med Jönköpings kommun utveckla samverkan för att öka tryggheten och stärka samverkan i kommunens fyra prioriterade områden. I detta arbete skall aktörerna bland annat arbeta för en ökad platssamverkan i Huskvarna centrum och Huskvarna söder med omnejd.

 • Utveckla projekt ”Trygg Trapp” under ledning av Brottsofferjouren, tillsammans med polisen, Jönköpings kommun och Vätterhem – Brottsofferjouren har fått ett projekt beviljat från Allmänna Arvsfonden för att under 3år utveckla och sprida en modell för ökad boendetrygghet på Öxnehaga. I detta arbete ska Brottsofferjouren, polisen, Jönköpings kommun och Vätterhem medverka för att tillsammans skapa trygghetsfrämjande insatser och aktiviteter, främst för målgruppen unga vuxna 18-25år.

 • Utveckla Vätterhems trygghet- och säkerhetsarbete – polisen ska vara stödjande i att utveckla och stärka detta arbete i syfte att öka tryggheten och säkerheten för Vätterhems hyresgäster, medarbetare och för kommunens medborgare.

 • Utveckla förmågan och medvetenheten att identifiera flickor och kvinnor som befinner sig i kriminella miljöer och som begår kriminella handlingar – tillsammans ska polisen och Jönköpings kommun öka kunskapen om riskfaktorer för att kunna initiera stödinsatser efter behov, bland annat genom en arbetsgrupp där fokus är att upprätta nya arbetssätt och metoder för att stärka denna kompetens. I denna arbetsgrupp finns representation från både polis, socialförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning och utbildningsförvaltning.

 • Utveckla förmågan och medvetenheten att belysa våld i nära relation, grooming, sexuell exploatering, prostitution och människohandel delvis i perspektivet gällande gängkriminalitet och rekrytering – polisen ska arbeta tillsammans och i samverkan med Jönköpings kommun för att öka kompetensen och medvetenheten inom detta område.

 • Följa trender och utveckling inom våldsbejakande extremism – detta arbete ska ske tillsammans och i samverkan med polis, Jönköpings kommun och CVE (Center mot våldsbejakande extremism)

 • Polisen och Jönköpings kommun ska tillsammans och i samverkan hålla strukturerade medborgardialoger med civilsamhället i de prioriterade områdena – i syfte att stärka det sammanhållna arbetet och den lokala närvaron.

 • Krogar mot knark – metoden ska initieras under året för att öka samverkan mellan polis, Jönköpings kommun och krogbranschen. Samverkan skal stärkas och utvecklas med stöd från bland annat Länsstyrelsen. Syftet med att införa metoden Krogar mot knark är att trygga krogmiljön i Jönköping och för att arbeta förebyggande mot bland annat narkotikabrott och våld i offentlig miljö.

Uppföljning medborgarlöfte 2023 Jönköpings kommun

Årsanalys medborgarlöfte 2023 Jönköpings kommun