Sök

Årsanalys Jönköpings kommun – medborgarlöftet 2023

2023 var ett händelserikt år med stora utmaningar som rekrytering av barn till kriminella nätverk på skolgårdar och skjutvapenvåld mot person i ett av våra prioriterade områden.

En polisbuss kör i skymningen inne i ett bostadsområde.

Bild: Minna Ridderstolpe, kommunikationsavdelningen

Jönköpings kommun och lokalpolisområde Södra Vätterbygden summerar 2023 som ett händelserikt år innehållandes stora utmaningar med bland annat larm om rekrytering av barn till kriminella nätverk på skolgårdar, ökat antal stölder i butik där gärningspersonen är under 18 år samt skjutvapenvåld mot en person i ett av våra prioriterade områden.

Vi kan dock också summera året som ett kvitto på hur goda relationer och hur en fungerande samverkansstruktur är avgörande och av stor betydelse för att kunna bibehålla ett framgångsrikt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i kommunen.

Narkotika och vapen

Lokalpolisområdet har med olika typer av resurser och förmåga kunnat arbeta fokuserat och målinriktat mot de individer och aktörer i kommunen som bedöms tillhöra grov organiserad brottslighet. Genom detta offensiva arbete har vi kunnat påverka den lokala lägesbilden gällande förekomst av narkotika och vapen i kommunen, och vi har kunnat avvärja och förebygga grova våldsbrott. 

Med underlag från RISE har polis tillsammans med kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län med hjälp av avloppsmätningar i reningsverk kunnat konstatera förekomsten av narkotika i våra avloppsverk. Vi kan med dessa resultat landa i en slutsats om att ett flertal av de vanligaste preparaten förekom under 2023 med en höjning från mätningen från föregående år. Med detta underlag, samt med hjälp av vår lokala underrättelsetjänst, kan vi konstatera en god förekomst av narkotika i kommunen. 

Med stöd från polisens lokala underrättelsetjänst kan vi även konstatera att tillgången av vapen i kommunen är god. Detta kan dock inte läsas ut av statistiken då vi enbart har haft ett fåtal ärenden gällande skjutvapenvåld, varav inget med en dödlig utgång.

Lokalpolisområde Södra Vätterbygden och Jönköpings kommun har under 2023 arbetat med att utveckla lägesbildsarbetet, dels internt inom båda organisationerna, men också gemensamt och i samverkan. I samband med detta har lokalpolisområdet kunnat agera mot den grova organiserade brottsligheten, och vi har tillsammans och i samverkan kunnat initiera insatser efter behov. Detta har resulterat i ett flertal upprättade anmälningar samt beslag av vapen och narkotika, vilket har gett effekt på den lokala lägesbilden.

Lokalpolisområdet har även i samverkan med externa aktörer, bland annat Vätterhem, kunnat genomföra större sökinsatser med biträde av bland annat hundar och drönare, i flera av kommunens prioriterade områden. Syftet med sökinsatserna är att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande samt för att söka efter narkotika och vapen. 

Trygghet och att förebygga brott

Ett flertal olika aktiviteter och processer har under året genomförts inom fokusområdet trygghet och att förebygga brott. Bland annat har EST (Effektiv, samordning, trygghet) utvecklats under året och Jönköpings kommun har tagit kliv framåt i sitt lägesbildsarbete. 

Medborgardialog har genomförts i kommunen vid ett flertal tillfällen under året, bland annat i syfte att förmedla och sprida budskapet kring materialet ”Gängsnacket”, som är ett material framtaget av Länsstyrelsen och Polismyndigheten. I materialet framgår information kring hur unga rekryteras in i kriminella gäng, vad de får för typ av uppgifter att genomföra, samt hur polis, kommun och föräldrar kan arbeta förebyggande mot denna problematik. 

Medborgardialog har även genomförts i samband med akuta händelser i kommunen, exempelvis i anslutning till att en ung man sköts på området Öxnehaga under hösten. Dialog hölls i samband med detta för boende på området och representation fanns på plats från bland annat polis, kommun, Svenska kyrkan och Vätterhem.

Lokalpolisområdet har i sitt utvecklade lägesbildsarbete, främst genom forumet LTC (lokalt taktiskt center), kunnat avancera inom det brottsförebyggandet arbetet. I LTC, som är ett dagligt mötesforum, träffas en lokal stab. I staben hanteras uppkomna ärenden och händelser som har skett eller planeras att genomföras och tillsammans beslutas hur lokalpolisområdet internt och externt kan arbeta förebyggande och med lagföring för att kunna påverka den lokala lägesbilden i rätt riktning.

Lokalpolisområdet arbetar också aktivt med en operativ inriktning där polisens lokala lägesbild ligger till grund för var, när och hur de polisiära resurserna skall arbeta och hur detta arbete skall prioriteras.  

Barn och unga

Gällande fokusområdet barn och unga har samverkan mellan socialtjänst och polis utvecklats under året och vi har tillsammans arbetat upp nya strukturer och former för att skapa förståelse för varandras verksamheter, förutsättningar och ansvar.

Sedan tidigare finns en utvecklad samverkan mellan polis och fältsekreterare i det förebyggande arbetet, liksom inom SIG/avhopparverksamheten, där polis och socialtjänst samverkar kring varje individ som tackat ja till att ta emot hjälp, och där man utför styrgruppsarbetet av SIG/avhopparverksamheten tillsammans. 

För att öka greppet om gängbildning och kriminella nätverk ytterligare startades en ny form av samverkan under 2023, och då mellan socialsekreterarna på myndighetskontoren och områdespolis. Socialsekreterarna representeras av arbetsledare för respektive kontor – Öster, Söder och Väster. I mötet deltar också arbetsledare för familjehemsgruppen och mottagningsgruppen. Familjehemsgruppen ansvarar för alla barn och ungdomar som placeras i familjehem. Mottagningsgruppen tar emot alla orosanmälningar och ansökningar om stöd. Från polisens sida deltar områdespoliser och i vissa fall även kommunpolis. 

I dessa samverkanmöten säkerställs att alla de barn och ungdomar som polisen känner oro för avseende kriminalitet inkommer till socialtjänsten som orosanmälningar. Socialtjänsten får då också aktuella beskrivningar av de kriminella miljöerna och kapaciteten hos kriminella grupperingar som barnen riskerar befinna sig i eller rekryteras till/ta uppdrag av. På så sätt kan socialtjänsten bättre bedöma inkommande orosanmälningar och göra korrekta bedömningar om behov av skydd och stöd. Vid samma möten ger socialtjänsten polisen information enligt vad som är möjligt utifrån de sekretessbrytande bestämmer som finns i Offentlighet och sekretesslagen 10 kap 18 a §.  Socialtjänsten har möjlighet att lämna uppgifter till polisen om personer (upp till 21 år), utan samtycke, om:

  1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att barnet/ungdomen kommer utöva brottslig verksamhet.
  2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det.
  3. det på grund av särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut. 

Dessa regelbundna samverkansmöten har bidragit till ett mer effektivt arbete där socialtjänsten exempelvis kan agera snabbt efter polisingripande och polisen får ökad kännedom om miljöer och individer där det är extra viktigt att arbeta brottsförebyggande. 

I samverkansarenan också ökar kunskapen om varandras verksamheter och varandras lagstiftning. Socialsekreterarna berättar om hur LVU-processer går till i domstol, polis berättar hur man tänker kring vilka individer som behöver visiteras eller där man avstår, som exempel. Samverkansformen har också bidragit till att polisen nu i större utsträckning orosanmäler personer i åldern 18-20år och att polisen får hjälp i varför de ska göra det, trots att personen är myndig och vad som behöver vara med i anmälan. 

Under åren 2022–2023 har kommunen förstärkt det brottsförebyggande arbetet betydligt genom att anställa ytterligare 4 fältsekreterare och 2 SIG-samordnare. Fältgruppen har kunnat utöka sitt uppsökande arbete markant, för att tidigt upptäcka och arbeta med dem som befinner sig i en ogynnsam utveckling, kriminalitet, droganvändning eller psykisk ohälsa. Uppsöksarbetet sker nu också på helt nya arenor såsom idrottsevenemang och mer strategiskt på digitala plattformar. Vid allvarliga händelser kan nu socialtjänsten på ett nytt sätt arbeta trygghetsskapande både i ett kort och ett längre perspektiv samt aktivt söka upp ungdomar som kan vara i behov av hjälp och stöd från socialtjänsten. Fältgruppen kan nu också rikta sig mer mot mellanstadiebarnen och inte bara mot de äldre barnen, samt deras föräldrar. Satsningarna på Föräldrastöd i Jönköpings kommun har också inneburit att betydligt fler föräldrar erbjuds föräldrastöd hos socialtjänsten och att det där nu finns både kulturell och språklig kompetens. 

Sedan ett par år tillbaka har både kommun och polis sett behov av att inte enbart samverka kring barn och ungdomar som har hög risk för fortsatt kriminalitet (SIG:s uppdrag), utan också kring barn med normbrytande beteende som kanske begått ett enstaka brott. Diskussionen fördes framförallt i styrgruppen för SIG och resulterade under hösten 2023 i ett beslut, i BBU (samverkan för barn och unga) om att pilottesta samverkansarbetet SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) under perioden juni 2024–juni 2025. Fokus för arbetet ska vara barn i åldern 9–13å r och deras föräldrar, boende på Öxnehaga. Socialförvaltningen fick i uppdrag att skriva överenskommelser med övriga förvaltningar samt anställa den SSPF-koordinator som ska ansvara för att samordna SSPF-insatserna. 

Syftet med SSPF-arbetet är att upptäcka barn och ungdomar med risk att börja begå brott och/eller missbruka. En operativ grupp kring barnet/föräldrarna skapas, som känner barnet. Alla aktörer tar ansvar för sin åtgärd och SSPF-koordinatorn följer regelbundet upp alla åtgärder. SSPF bör inte avslutas förrän alla mål är uppfyllda och den ursprungliga oron för barnet har upphört eller minskat tillräckligt.  

Under året har ett flertal nya områdespoliser rekryterats till lokalpolisområdet och de har under året hittat formerna för deras verksamhet och kontaktnät har upprättats till relevanta externa aktörer, bland annat via grundskolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar i kommunen. Lokalpolisområdets områdespolisverksamhet medverkar dels i kommunens olika samverkansforum men de arbetar också aktivt efter rådande lägesbild och söker upp barn och unga som avviker med ett normbrytande beteende.

Trygghetsundersökningen 2023

Under 2023 genomfördes polisens trygghetsundersökning. 5 000 enkäter skickades ut i Jönköpings kommun och resulterade i en svarsfrekvens på 55,30%.

Nedan bild visar problemindex i kommunens samtliga områden och värdet skall mätas utifrån problemnivå 0 (närmast obefintligt problem) till problemnivå 6 (alarmerande påtagligt problem).

Kommunens totala problemindex under 2023 var 1.27, en sänkning från 2022 års resultat på 1.42.

Polisen kan konstatera att 2023-års resultat påvisar att tryggheten har ökat i tre av fyra av kommunens prioriterade områden varav ett av dessa är Råslätt, som 2023 återigen klassificerades av NOA som ett utsatt område. Övriga två prioriterade områden i kommunen med ett sänkt problemindex är Öxnehaga och Österängen. Områden i kommunen med ett ökat problemindex är bland annat Ekhagen, Huskvarna Söder och Bankeryd.

Det område i kommunen som enligt trygghetsundersökningen har det högsta värdet i problemindex under 2023 är Österängen med ett problemindex på 1.81. Det som utgör den största delen kring otrygghet på Österängen är enligt enkäten frågor gällande tillit och svag sammanhållning i bostadsområdet samt att vistas ute ensam sen kväll.

Bild 1/1
En tabell som visar problemindex för respektive område inom Jönköpings kommun.
Bild: Maja Karlsson, kommunpolis Jönköping.

Problemindex nedbrutet på angivna störningar/problem

Bild 1/2
Tabell som visar problemindex nedbrutet på störningar/problem
Bild: Maja Karlsson, kommunpolis Jönköping
Bild 1/2
Fortsättning av tabell för problemindex
Bild: Maja Karlsson, kommunpolis Jönköping

Statistik för 2023 fördelat på brottskoder

Bild 1/1
Statistik för 2023 nedbruten på brottskoder
Bild: Maja Karlsson, kommunpolis Jönköping

Statistik för 2020–2023 fördelat på brottskoder

Bild 1/1
Statistik för anmälda brott 2020-2023 fördelat på brottskodindelning
Bild: Maja Karlsson, kommunpolis Jönköping