Sök
Stäng Meny

Uppföljning av medborgarlöftet 2023 – kvartal 1

Målet med medborgarlöftet mellan Jönköpings kommun och Polisen är att förebygga och beivra brott samt att öka tryggheten hos medborgarna. Nedan redovisas vilka åtgärder som gjort under det första kvartalet i arbetet med att genomföra medborgarlöftet 2023.

Fokusområden 

Narkotika och vapen

Det första fokusområdet handlar om att Polis och kommun skall arbeta för att minska tillgången av narkotika och vapen.

Avseende narkotika så har mätningar gjorts i kommunens avloppsvatten i samverkan med Polis och Länsstyrelsen i Jönköpings Län. Detta har genomförts för att mäta konsumtionsnivån av narkotika i Jönköpings kommun. Mätningen gjordes under hösten 2022 och resultaten publicerades under första kvartalet. Metoden används för att följa och övervaka drogutvecklingen hos populationen i kommunen och för att visa på långsiktiga trender.

Polisen har under det första kvartalet arbetat aktivt och offensivt mot narkotika och vapen i kommunen, främst i de centrala delarna och bland annat med inriktning mot krogmiljöer.

Trygghet, förebygga brott

Det andra fokusområdet i medborgarlöftet handlar om trygghet och att förebygga brott. Polis och kommun arbetar ständigt i tät dialog för att tillsammans skapa trygghet och att förebygga brott på de platser som upplevs som otrygga och där risken är hög för att utsättas för kriminalitet. Detta arbete sker i praktiken genom att Polis och kommun i samverkan riktar relevant resurs efter rådande lägesbild, för att förebygga brott och att öka tryggheten hos medborgarna.

Barn och unga

Det tredje fokusområdet handlar om att arbeta brottsförebyggande för att förhindra att barn och unga befinner sig i riskmiljöer och faller in i kriminalitet.

Polisen har under det första kvartalet, tillsammans med kommunen, kontinuerligt arbetat med att tidigt identifiera barn och unga som riskerar att falla in i riskmiljöer. Rådande lägesbilder har legat till grund för vilka olika åtgärder och insatser som vidtagits.

Aktiviterer 

EST

Polisen och kommunen har tillsammans med Vätterhem fortsatt med att utveckla arbetet Effektiv samordning för trygghet (EST). Under det fjärde kvartalet har arbetet med att ta fram ett digitalt stöd fortsatt och utvecklats.

Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Analysarbete, kartläggning och åtgärdsplan har påbörjats, arbetet skall vara klart under 2024.  

Grov organiserad brottslighet

Polisen har under det fjärde kvartalet fortsatt att arbeta mot den grova organiserade brottsligheten. Polisen har genomfört detta arbete på olika sätt, främst genom synlighet och närvaro men också genom spaning och civilt arbete. Lägesbildsarbetet i Lokalpolisområdet i samverkan med kommunen underlättar och effektiviserar det brottsförebyggande arbetet och polisen kan ligga nära och arbeta offensivt mot rådande problematik.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Under det fjärde kvartalet genomförde polis i samverkan med Jönköpings kommun ett flertal trygghetsskapande åtgärder i Jönköpings centrumkärna. Detta genom att uppföra trafikhinder för att begränsa möjligheten för fordon att framföras i hög hastighet på platser där det vistas och rör sig mycket människor under stora delar av dagen.

Under det fjärde kvartalet har polis genomfört medborgardialog i samverkan med kommunen för olika målgrupper i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte. Bland annat har dialog hållits med föräldrar, personal inom utbildningsförvaltningen och idrottsföreningar för att prata om förebyggande arbete kring gängkriminalitet där materialet ”Gängsnacket” har varit underlaget. Dialog har även genomförts vid ett flertal tillfällen i syfte att förebygga bedrägerier mot äldre.

Under det fjärde kvartalet har trygghetsvandringar genomförts på Öxnehaga i samverkan med bland annat Vätterhem. Detta har skett i ett trygghetsskapande syfte efter en händelse där en ung man sköts på området under september månad.

Under det fjärde kvartalet genomfördes även ett möte i samverkansgruppen kring våldsbejakande extremism och arbetet med trygghetsskapande åtgärder kring Atollen har fortsatt.

SIG

Samverkansformen Social insats grupp (SIG) har under det fjärde kvartalet fortsatt mellan polis och kommun och under det fjärde kvartalet var antal SIG-nätverk 11st.