Sök

Mullsjö – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett avtal mellan polisen och Mullsjö kommun där vi tillsammans, utifrån en gemensam lägesbild, skall arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten för kommunens invånare.

För att kunna nå framgång och effekt i det brottsförebyggande arbetet krävs samverkan mellan Polis och kommun. Medborgarlöftet är ett samverkansavtal mellan Polis och Mullsjö kommun och förutsättningen för detta avtal är en gemensam lägesbild. Den gemensamma lägesbilden är en avgörande utgångspunkt och den klargör vilken typ av problematik som förekommer i kommunen och vad som bör prioriteras att arbeta mot för att kunna öka tryggheten och minska brottsligheten.

För att kunna skapa en så bred och sanningsenlig lägesbild som möjligt i Mullsjö kommun har ett flertal olika källor och perspektiv analyserats och sammanställts under 2023. De olika underlagen som har använts är; statistik på anmälda brott i Mullsjö kommun från 2021-2023, rapport från polisens underrättelsetjänst, utförda medborgar- och medarbetardialoger samt Polisens trygghetsundersökning från 2023. Mullsjö kommuns "Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2023-2026" innehåller ett flertal delprogram, även dessa har använts i framtagningen av detta dokument.

Fokusområden

Utifrån den gemensamma lägesbilden Polisen och Mullsjö kommun tillsammans kommit fram till att särskild uppmärksamhet ska riktas mot tre fokusområden och sju prioriterade brottskategorier under 2024:

 • Normbrytande barn och ungdomar
 • Säkerhet och trygghet i centrum
 • Brottsförebyggande samverkan

Brottskategorier

 • Skadegörelsebrott
 • Narkotikabrott
 • Tillgreppsbrott
 • Våldsbrott i nära relation
 • Bedrägeribrott
 • Stöld genom inbrott
 • Trafikbrott

Polisen och Mullsjö kommun lovar att:

Arbeta brottsförebyggande tillsammans genom att:

 • Polisen och Mullsjö kommun ska samverka på strategisk nivå och dela lägesbild i samband med kommunens ledningsgrupp och brottsförebyggande rådet
 • Polisen och Mullsjö kommun ska samverka och dela lägesbild veckovis genom brottsförebyggande samordnare och kommunpolis
 • i\Iullsjö kommun ska kunna starta insatser vid behov i samverkan med Polis
 • Mullsjö kommun ska jobba strategiskt och operativt med "Mullsjö kommuns ANDTS - arbete - Strategiplan" tillsammans med regionens folkhälsoplanerare

Arbeta med normbrytande barn och ungdomar genom att:

 • Polisen och Mullsjö kommun ska arbeta för insatser vid tidiga tecken på normbrytande beteende och kriminalitet
 • Polis och Mullsjö kommun ska träffas kontinuerligt på taktisk nivå, till exempel samverkans-grupp 10 - 18 år, för att skapa bästa förutsättningar för att kunna arbeta brottsförebyggande
 • Polis och Mullsjö kommun ska även om det är möjligt samverka på en operativ niva via till exempel ungdomsteam eller annan lik-värdig insats
 • Områdespolisen ska fortsätta sin täta samverkan med skola, socialtjänst och fritid i syfte att uppmärksamma, förebygga och hantera problem relaterade till drogmissbruk, hot och våld samt annan ungdomsrelaterad brottslighet
 • Polisen ska genomföra hund-sök i grundskolan i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar
 • Mullsjö kommun ska kontinuerligt jobba för en meningsfull sysselsättning (skola, arbete och fritid)
 • Mullsjö kommun ska arbeta med barn och ungdomars hälsa, normer och värderingar
 • Mullsjö kommun ska kontinuerligt jobba förebyggande med kompetensutveckling om risk- och skyddsfaktorer för kommunens personal

Arbeta med säkerhet och trygghet i centrum genom att:

 • Polisen och Mullsjö kommun ska tillsammans utföra orsaksanalyser för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera gärningsmönster och gärningspersoner
 • Polisen och Mullsjö kommun ska arbeta med situationella och sociala brottsförebyggande åtgärder med fokus på gärningspersonemas upplevelse av kontroll till exempel effektiv kameraövervakning.
 • Polisen ska arbeta med riktade kontroller mot personer som hanterar narkotika i centrum, både uniformerat och civilt i samverkan med hundförare
 • Mullsjö kommun ska följa gällande rutiner för polisanmälningar och tillbud

Arbeta med brottsförebyggande samverkan genom att:

 • Polisen och Mullsjö kommun ska verka för en organiserad och effektiv grannsamverkan genom information, utbildning och digitalisering och därigenom medverka till att öka antalet hushåll och näringsidkare som går med i projektet "Grannsamverkan".
 • Polisen och Mullsjö kommun ska tillsammans arbeta brottsförebyggande genom informations och utbildningsinsatser till exempel bedrägeribrottslighet
 • Polisen ska vara synlig i hela kommunen

Effekter

Polisen och Mullsjö kommun har enats om det övergripande målet om att tillsammans arbeta aktivt för att förebygga brottslighet och öka tryggheten i Mullsjö kommun. Genom att upprätthålla en kontinuerlig dialog och en tät samverkan under året kommer vi att enskilt och tillsammans i olika aktiviteter kunna jobba med flexibla och effektiva insatser som beivrar brottsligheten inom de fokusområden som nämns ovan. Sammantaget kommer detta att minska brottsligheten och öka tryggheten i Mullsjö kommun.

Uppföljning

Uppföljning medborgarlöfte Mullsjö kommun 2024