Sök

Nässjö – medborgarlöften

Med utgångspunkt i det brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbetet och mot bakgrund av lägesbilden formulerar Nässjö kommun och polisen tre stycken medborgarlöften, som börjar gälla från och med under tecknandet.

Medborgarlöfte 2023–2024

Polisen och Nässjö kommun lovar gemensamt att arbeta för:

  • att öka den upplevda tryggheten i centrala Nässjö.
  • arbeta långsiktigt med en säker trafikmiljö inom Nässjö kommun.
  • att öka upptäckten av narkotikabrott, främst bland personer i åldern 21 år och yngre, med syfte att minska bruket av narkotika.

Aktiviteter

  • Polisen ska öka den upplevda tryggheten i centrala Nässjö genom ett aktivt användande av lagen om berusade personer (LOB) och polislagen (PL).
  • Nässjö kommun ska genomföra en trygghetsvandring i centrala Nässjö tillsammans med polisen och andra aktörer.
  • Polisen ska i kommunen i syfte att bidra till en säker trafikmiljö genomföra minst 30 trafikkontroller per år.
  • Polisen ska genomföra minst 15 riktade insatser per år för att upptäcka fler narkotikabrott bland unga.
  • Nässjö kommun ska genomföra en trygghetsvandring i centrala Nässjö tillsammans med polisen och andra aktörer. Åtgärder som vidtas utifrån vandringen ska öka den generella trygghetsupplevelsen.
  • Nässjö kommun ska, tillsammans med polisen inom ramen för "unga i riskzon" kartlägga individer/grupper/nätverk utifrån våld, missbruk och kriminalitet i allmänhet och narkotikabruk i synnerhet.
  • Polisen och Nässjö kommun ska vid två tillfällen per år stämma av aktiviteterna vid särskilt möte.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att följas upp kontinuerligt och resultatet presenteras här samt på Nässjö kommuns webbplats (nassjo.se) Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Lägesbild

Utifrån Nässjö kommuns och polisens trygghetsmätningar samt underrättelsebild har det framkommit att centrala Nässjö upplevs som otryggt. Samma källor visar på att narkotikatillgången är ett problem i Nässjö. Det är viktigt att kunna bryta ett narkotikabruk så tidigt som möjligt för att minska det personliga lidandet och kostnaderna för samhället. Trafikmiljön har enligt samma källor en stor påverkan på tryggheten i Nässjö kommun.