Sök

Vaggeryd – medborgarlöften

Polisen och Vaggeryds kommun gemensamma medborgarlöften för 2024.

Medborgarlöften för 2024

Vaggeryds kommun och polisen ska tillsammans arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i Vaggeryds kommun.

Detta gör vi genom:

  • Fortsatt arbete tillsammans enligt arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST).
  • Utefter den gemensamma lägesbilden genomföra insatser och åtgärder som förebygger brott och ökar tryggheten för kommunens invånare.
  • Insatser och aktiviteter för att förebygga och förhindra brottslighet och missbruk bland unga.
  • Insatser riktat mot bedrägerier och trafikbrott.

Effekt

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vaggeryds kommun. Olika typer av insatser, närvaro och synlighet på brottsutsatta eller otrygga platser leder till ökad trygghet, fler ingripanden och förväntas ge en brottsförebyggande effekt.

Bakgrund

Samverkan mellan polis och kommun är nödvändigt för att arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens arbetssätt och innebär att den lokala problembilden är utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt Medborgarlöftets mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Detta sker genom att polis och kommun genomför aktiviteter, var för sig och tillsammans.

Medborgarlöftet grundar sig i en samlad lägesbild som består av uppgifter från medarbetardialoger, medborgardialoger, polisens trygghetsmätning, tips från kommunens invånare och inhämtning av brottsstatistik och information från polisens underrättelsetjänst.

Lägesbild

Enligt polisens trygghetsundersökning är invånarna i Vaggeryds kommun i stor utsträckning trygga och förhållandevis få har varit utsatta för brott. Vid våra medborgardialoger framkommer att invånarna tycker att polisen främst bör arbeta med narkotikabrottslighet och ungdomar, men även trafikbrottslighet och skadegörelser bör prioriteras. Brottsstatistiken vittnar om en stor, och pågående ökning av antalet bedrägeribrott. Polisens underrättelsetjänst framhåller vikten av att prioritera förebyggande arbete med målsättning att unga inte ska hamna i kriminella miljöer.

I Sverige idag ser vi att vissa unga personer attraheras av, och lockas in i eller tvingas till en kriminell livsstil. Det är mycket allvarligt och oroande och får stor negativ påverkan på samhället och individen. I Vaggeryds kommun har vi inga etablerade kriminella gäng och vi har för närvarande inga kända exempel på unga som rekryterats av kriminella gäng. En kriminell livsstil kan ändå attrahera unga människor i kommunen. Kommunen och Polisen är angelägna om att unga personer inte ska hamna i  kriminalitet eller missbruk och arbetet med att förebygga detta kommer att vara kommunens och polisens främsta fokus. För att nå effekter både på kort och lång sikt kommer både sociala insatser och situationella brottsförebyggande åtgärder att genomföras.

Fokusområden

De områden som kommunen och polisen ska prioritera tillsammans är följande:

  • Förebyggande arbete i syfte att förhindra unga att hamna i kriminell livsstil.
  • Narkotikabrottslighet med fokus på att upptäcka yngre personer som riskerar att
  • hamna i ett missbruk.
  • Informationsinsatser om hur man skyddar sig mot bedrägerier.
  • Trafiksäkerhetsarbete främst med fokus på höga hastigheter i kommunen.