Sök
Stäng Meny

Vaggeryd – medborgarlöften

Vaggeryds kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och skapa en ökad trygghet för kommunens invånare.

Detta gör vi genom:

• Fortsätta arbetet med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST).
• Utefter den gemensamma lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen.
• Genomföra olika typer av insatser och åtgärder riktat mot narkotikabrottslighet, våldsbrott, bedrägerier, skadegörelser och trafikbrott.

Effekt

Det övergripande målet är att öka tryggheten bland invånarna i Vaggeryds kommun. Olika typer av riktade insatser, en ökad närvaro och synlighet på de aktuella platserna (hot spots) leder till fler ingripanden och ger en brottsförebyggande effekt.
En förbättrad trafiksäkerhet innebär att kommunens invånare ska kunna känna sig tryggare i trafikmiljön.

Bakgrund

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Med utgångspunkt från existerande samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis skapas lokala medborgarlöften. Löftenas mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta sker genom att polis och kommun genomför aktiviteter, var för sig och tillsammans.

Lägesbild

Vaggeryds kommun och lokalpolisområde Värnamo har efter medarbetardialoger, medborgardialoger, tips från kommunens invånare och inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst, sammanställt en lägesbild för kommunen.

De områden som kommunen och polisen bör prioritera enligt lägesbilden är följande:
Narkotikabrottslighet med fokus på att upptäcka yngre personer som riskerar att hamna i ett missbruk och att eftersträva en jämnare könsfördelning av rapporterade personer.

Förebyggande insatser gällande våldsbrott med speciellt fokus på mäns våld mot kvinnor. Åtgärder i syfte att minska skadegörelsebrott. Informationsinsatser riktade till framförallt äldre personer om hur man skyddar sig mot bedrägerier.

Trafiksäkerhetsarbetet bör fokusera på de problem som finns kring motorburen ungdom och höga hastigheter på olika vägar i kommunen. Dessa områden kommer att prioriteras för att öka tryggheten i Vaggeryds kommun och kommer kontinuerligt att värderas av Vaggeryds kommun och polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Fokusområden

• Ökad trygghet för kommuninvånarna
• Narkotikabrottslighet
• Förebygga våldsbrott - särskilt fokus på att förebygga mäns våld mot kvinnor.
• Skadegörelsebrott
• Bedrägerier
• Förbättrad trafiksäkerhet