Sök

Värnamo – medborgarlöften

Polisen och Värnamo kommuns gemensamma medborgarlöften för 2024.

Medborgarlöften för 2024

Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och skapa en ökad trygghet för kommunens invånare.

Detta gör vi genom att:

  • Fortsätta med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST) genom återkommande aktuella gemensamma lägesbilder. Vid behov ska analyser och åtgärdsplaner kopplas till lägesbilderna.
  • Insatser och aktiviteter för att förebygga och förhindra brottslighet och missbruk bland unga.
  • Insatser riktade mot bedrägerier.
  • Involvera kommunens invånare och andra aktörer i det brottsförebyggande arbetet till exempel genom medborgardialoger, grannsamverkan och näringslivssamverkan.

 

Effekt

Den gemensamma regelbundet återkommande lägesbilden leder till att kom- munens och polisens arbete kan riktas till de problem, platser och tidpunkter som för tillfället är mest aktuellt och arbetet förväntas ge en brottsförebyg- gande effekt, en ökad trygghet och fler ingripanden.

Bakgrund

Värnamo kommun och lokalpolisområde Värnamo har efter lokala lägesbilder, medarbetardialoger, medborgardialoger, tips från kommunens invånare samt inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst skapat detta medborgarlöfte.

Lägesbild

Enligt polisens trygghetsundersökning är invånarna i Värnamo kommun i stor utsträckning trygga och förhållandevis få har varit utsatta för brott. Vid med- borgardialoger framkommer att invånarna tycker att polisen främst bör arbeta med narkotikabrottslighet och ungdomar. Polisens underrättelsetjänst framhål- ler vikten av att prioritera förebyggande arbete med målsättning att unga inte ska hamna i kriminella miljöer. Brottsstatistiken vittnar om en stor, och på- gående ökning av antalet bedrägeribrott.

Rekrytering av unga till kriminella miljöer

I Sverige idag ser vi att vissa unga personer attraheras av, och lockas in i eller tvingas till en kriminell livsstil. Det är mycket allvarligt och oroande och får stor negativ påverkan på samhället och individen. I Värnamo kommun har vi inga etablerade kriminella gäng och vi har för närvarande inga kända exempel på unga som rekryterats av kriminella gäng. En kriminell livsstil kan ändå at- trahera unga människor, och Kommunen och Polisen är angelägna om att unga personer inte ska hamna i kriminalitet och missbruk. Arbetet med att före- bygga detta kommer att vara kommunens och polisens främsta fokus.

För att nå effekter både på kort och lång sikt kommer både sociala insatser och situationella brottsförebyggande åtgärder att genomföras.

Narkotikabrott med fokus på unga

Att upptäcka unga personer som riskerar att hamna i ett missbruk och så tidigt som möjligt genomföra förebyggande individuella åtgärder är av största vikt. Aktiviteter och åtgärder riktade mot narkotikabrottslighet med ungdomar i fo- kus ska genomföras.

Bedrägerier

Under de senaste två åren har antalet bedrägeribrott ökat kraftigt i Sverige och så även i Värnamo kommun. Brottsstatistiken visar att äldre personer är särskilt utsatta. Olika informationsinsatser ska prioriteras i syfte att förhindra att bedrägerier sker.