Sök

Vetlanda – medborgarlöften

Med utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av lägesbilden formulerar Vetlanda kommun och polisen medborgarlöften, som börjar gälla från och med undertecknandet. Dessa medborgarlöften gäller i två år.

Medborgarlöfte 2022–2023

Polisen och kommunen lovar gemensamt att arbeta för:

  • att öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden.
  • att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre, med syfte att minska bruket av narkotika.
  • att öka trygghetsupplevelsen i centrala Vetlanda.

Det ska vi åstadkomma genom ett antal aktiviteter som involverar både polis och olika kommunala aktörer.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att följas upp kontinuerligt och presenteras här på polisens webbplats. Efter en årlig översyn kan löftena komma att revideras och anpassas till en förändrad lägesbild.

Lägesbild

Den lokala lägesbilden är utgångspunkt för de mål som polis och kommun ska arbeta med. Erfarenheter från medarbetare, underrättelsebilder, medborgarundersökningen och information som kommer från företrädare för Vetlanda kommun visar på att delar av tätorten upplevs som stökiga och otrygga. Det beror både på att felaktiga trafikbeteenden förekommer och att grupperingar stör och skapar bråk.

Enligt medborgarundersökningen hösten 2021 upplever 95,1 procent att de är trygga utomhus i området där de bor när det är ljust ute. Motsvarande siffra för när det är mörkt är 79,1 procent. 69,8 procent upplever problem med störande trafik med motorfordon.

Polisanmälningar handlar främst om tillgreppsbrott, narkotikabrott och skadegörelse. Folkhälsoenkät Ung 2020 visar att det finns tecken på att narkotikaanvändningen ökar bland unga både lokalt och nationellt. 

Barnkonventionen

Elevråden på högstadiet och gymnasiet engageras i att ta fram aktiviteter kopplade till medborgarlöftena som ungdomar upplever bidrar till ökad trygghet i samhället.