Sök
Stäng Meny

Älvsbyn – medborgarlöften

Lokalpolisområde Piteå älvdal och Älvsbyns kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom nedan aktiviteter.

En av Polismyndighetens grundpelare är att polisen ska verka närmare medborgarna i kommunen. Medborgarna ska kunna vara delaktiga i processer där dialog är en viktig del av detta och här finns möjlighet att påverka polisens inriktning av det trygghets- och brottsförebyggande arbetet i
kommunen.

Inför varje nytt löfte pågår olika processer där olika dialoger, uppföljning, statistikanalys samt kommunikation är i fokus.

Målbilden för Älvsbyn är att medborgarlöftena ska fungera som en naturlig del av ordinarie samverkansarbete för polis och kommun i arbetet med att skapa ett tryggt Älvsbyn.

Följande processer ligger till grund för framtagningen av medborgarlöftet

 1. Medborgardialog
 2. Medarbetardialoger (inom Polismyndigheten)
 3. Omvärldsbevakning, statistik och mätningar

Inriktning

Arbetslivskriminalitet

Inriktning mot brott som göder organiserad kriminalitet och/eller skapar osund konkurrens för seriösa lokala företagare. Kontroller ska genomföras minst en gång per år.

 • Polis: Kontroll minst en gång per år.
 • Kommun: Deltagande vid kontroll. Information och initiativ till samverkan med andra aktörer som till exempel andra kommuner och myndigheter

Narkotika

Polis och kommun i samverkan mot narkotika

 • Förebyggande arbete i skolan
  Polis: Hundsök i skolan två gånger per år.
  Kommun: Drogvaneundersökning genomförs och följs upp.
 • Arbeta mot narkotika i postförsändelser
  Kommun: Anordnar samverkansmöte mellan kommun, polis och utlämningsställen.
  Polis: Besök, information och utbildning till ett utlämningsställe per år.

Våld i nära relationer

Polis och kommun i samverkan mot våld i nära relationer

 • Polis: Utarbeta koncepten hotellkurage och huskurage.
 • Kommun: Arbeta enligt handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunen kommer som arbetsgivare att uppmärksamma frågan i medarbetarsamtal.
 • Samverka med stödorganisationer.

Arbeta mot lokala problembilder som uppstår under året

 • Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och andra berörda aktörer sammankallas vid uppkomna lokala problembilder för framtagning av handlingsplan. Exempel på lokala problembilder kan vara trafik, bostadsinbrott, bedrägerier och stölder.
  *Trafik – rattfylleri och störande körning med unga i fokus.
  *Åtgärd: Trafikkontroller på ”rätt tid och plats” samt förebyggande arbete i samverkan med skola/trafikskola för att ändra attityder.

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning av hur polis och kommunen lever upp till dessa löften kommer genomföras. Det sker genom det dagliga arbetet, avrapporteringar till chefen för lokalpolisområdet samt återkoppling till Brottsförebyggande rådet i Älvsbyn och Folkhälsorådet i Älvsbyn.

Löftet gäller till 2025-12-31 eller tills nytt löfte ges.