Sök

Arjeplog – medborgarlöften

Medborgarlöften är överenskommelser för att öka tryggheten, minska brottsligheten och stärka medborgarnas delaktighet i det trygghetsskapande och brottsförebyggandet arbetet.

Inledning

Medborgarna har gjorts delaktiga genom en enkät på Arjeplogs kommuns hemsida, och har på så sätt haft möjlighet att både påverka och belysa önskvärda inriktningar av det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Medborgare har även involverats genom att polis fört dialoger vid fysiska möten med allmänheten - något som tidigare försvårats av de senaste årens pandemier. Polis och representanter från kommunen har även fört medarbetardialoger inom respektive organisation för att lyfta vad som ansetts vara aktuellt inom det brottsförebyggande arbetet.

Bakgrund

Efter genomförd enkätundersökning har en sammanställning av svaren gjorts. Man har även gått igenom det som framkommit när polisen och kommunens representanter har mött medborgare i olika åldrar i olika dialoger. Polisen har redogjort för rådande brottsstatistik och efter utvärdering och genomgång har fyra områden valts ut som nya medborgarlöften i Arjeplog;

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

I dialogerna med medborgare och medarbetare har det framkommit en efterfrågan om ett tydligare brottsförebyggande arbete, för att främja medborgares levnadsvillkor och trygghet.

Tillgänglighet och närvaro

Det kvarstår ett önskemål om mer tillgänglig och synlig polis i Arjeplog både i och utanför tätort. Allmänhetens vanligaste efterfrågan består av en förhöjd närvaro på offentliga platser och skola i relationskapande syfte.

Trafik

Medborgare efterfrågar att Polisen ska arbeta kontinuerligt för att öka trafiksäkerheten i Arjeplogs kommun.

Information, utbildning och kommunikationsåtgärder

Efter att Polis och representant från Arjeplogs kommun genomfört dialog med medborgarna, efterfrågas tydligare information och kommunikation av utförda aktiviteter och insatser inom kommunen. Man önskar ett ökat användande av sociala medier men också att informationen når ut på andra plattformar, så som i media, torgtavlor och digitala anslagstavlor.

Dialogmöten med olika aktörer i kommunen

Polis och Arjeplogs kommun ska genomföra dialog med näringsliv, hotell och andra aktörer för att bidra till ökad trygghet i kommunen.

Uppföljning

Förebyggandegruppen ska kontinuerligt följa upp medborgarlöftet så att avtalet införlivas i Arjeplogs kommun och Polismyndighetens verksamheter.

Medborgarlöfte 2023-2024

Polisen och Arjeplogs kommun lovar härmed att under avtalets tid jobba med brottsförebyggande arbete, tillgänglighet, information, trafik och uppföljning.

Förebyggande arbete och information

 • Arjeplogs kommun kommer att fortbilda föräldrar, elever och personal som arbetar med barn och ungdomar gällande drogproblematik en gång per år.
 • Skola och socialtjänst kommer att anordna en kväll varje år som syftar till att främja ett tryggare föräldraskap och stärka skyddsfaktorer.
 • Arjeplogs kommun utifrån ett arbetsgivarperspektiv, individ och familjeomsorgen samt Polismyndigheten ska arbeta för att förebygga våld i nära relation.
 • Arjeplogs kommun ska kontinuerligt arbeta/implementera ANDTS-relaterade frågor i skolundervisningen.
 • Arjeplogs kommun ska arbeta fram en struktur där medborgare enkelt kan felanmäla brister och komma med synpunkter till verksamheterna. Kommunen ska även arbeta fram en struktur för informationshantering, vad som har hänt med anmälan och synpunkterna som skickats in.
 • Polisen ska minst 3 gånger per år genomföra insatser mot den för tillfället lokala problembilden (kopplat till faktiska anmälningar, underrättelser, brottsstatistik eller nationella insatser)
 • Polis och Arjeplogs kommun ska genomföra dialog med näringsliv, hotell och andra aktörer för att bidra till ökad trygghet i kommunen.

Tillgänglighet  och närvaro

Polisen ska - utöver strävan att kontinuerligt möta allmänheten på offentliga platser - vara närvarande genom att:

 • Vid minst 5 tillfällen/år besöka platser där ungdomarna vistas, exempelvis i skola, ungdomsgård eller i idrottssammanhang.
 • Vid minst 5 tillfällen/år genomföra fotpatruller i centrala Arjeplog.

Trafik

Arjeplogs kommun ska: 

 • aktivt arbeta för att lyfta trafiksäkerheten med myndigheten såsom Trafikverket.

Polisen ska arbeta kontinuerligt för att öka trafiksäkerheten i Arjeplogs kommun genom att:

 • Vid minst 10 tillfällen/år genomföra trafikkontroller i anslutning till skolor, förskolor samt byar.
 • Vid minst 3 tillfällen/år genomföra riktade trafikinsatser på obekväma tider.

Information, utbildning och kommunikationsåtgärder

 • Polis och Arjeplogs kommun ska tillsammans och enskilt kommunicera och informera om det brottsförebyggande arbete som pågår.

Uppföljning

Förebyggandegruppen ska kontinuerligt följa upp medborgarlöftet så att avtalet införlivas i Arjeplogs kommun och Polismyndighetens verksamheter.