Sök

Haparanda – medborgarlöften

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Haparanda kommun lovar att gemensamt arbeta för en god folkhälsa, verka brottsförebyggande och öka tryggheten för medborgarna i Haparanda genom att:

Problembild

Av svaren från en medborgarenkät, samtal med kommunen och medarbetardialoger inom polisen så har det framkommit fyra inriktningar som polisen i östra Norrbotten och kommunen ska arbeta med:

 • Polisiär närvaro/trygghet och grannsamverkan
 • Droger/folkhälsa
 • Trafiksäkerhet
 • Våld i nära relationer

Medborgarlöften 2020–2022

Polisiär närvaro/trygghet och grannsamverkan

I medborgarenkäten så efterfrågar kommunmedborgarna en ökad närvaro och en större tillgänglighet av polisen. De önskar även att kommunen tar ett ansvar för tryggheten, speciellt för ungdomarna, på kvällar.

 • Polisiär fotpatrullering på publika platser såsom COOP, MAX, skolor, IKEA, ungdomsgården ska genomföras minst en (1) gång per vecka.
 • Polis och kommun ska samverka och finnas närvarande vid minst två (2) ”riskkvällar” per år.
 • Polisen i Östra Norrbotten och kommunen lovar att utföra minst en (1) gemensam trygghetsvandring per år.
 • Kommun och polis kommer att verka för att etablera och utveckla konceptet grannsamverkan i kommunen.

Droger/folkhälsa

Av medborgarenkäten och medarbetardialogen så framkommer att medborgarna vill att polisen och kommunen arbetar för att förebygga och minska drogmissbruket i Haparanda kommun. Medborgarenkäten visar på att många i Haparanda känner någon som brukar narkotika, merparten tycker att narkotikan har ökat de senaste åren och merparten tycker att kommun och polis skall göra mer för att förebygga problematiken.

Polisen i Östra Norrbotten tillsammans med Haparanda kommun arbetar förebyggande med att minska drogmissbruket i Haparanda genom att:

 • Genomföra minst fyra (4) riktade insatser i kommunen per år för att förebygga och minska narkotikamissbruk bland ungdomar såväl som vuxna. Detta kan ske i samverkan med socialtjänst och/eller andra samverkansparter från kommunen eller externt.
 • Genomföra sök med hund i skolmiljö vid minst två (2) tillfällen per år. Kommunen och polisen ska se till så att polisen söker enligt uppsatta regler gällande detta arbetssätt.
 • Kommunen åtar sig att utbilda lärare, elever och vårdnadshavare i narkotikans skadeverkningar och målet är att förmedla bättre kunskaper och därigenom minska bruket/missbruket av narkotika.
 • Kommun och polis ska samverka via PSS-gruppen (polis, skola och socialtjänst). Orossamtal är en viktig del i denna samverkan. 

Trafiksäkerhet

Trafikproblem orsakade av de personer som framför mopeder och A-traktorer kan konstateras vara ett stort problem, särskilt under sommaren. Utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet så kommer det särskilt att riktas insatser mot drograttfylleri och mopeder/A-traktorer.

 • Polisen ska jobba mot trafikbrott gällande A-traktorer och mopeder vid minst två (2) tillfällen per år. 

Våld i nära relationer

Haparanda kommun arbetar för att minska våld i nära relationer. Detta arbete kräver samverkan mellan olika myndigheter varav polisen är en av dessa.

 • Polis och kommun ska samverka för att hjälpa våldsutsatta att anmäla våld i nära relation, samt att ha ett sådant arbetssätt som verkar för att de som utsätter andra för våld i möjligaste mån ska lagföras.
 • Polisen skall stötta brottsoffer i den polisiära processen och lovar att utöka sin kapacitet att utföra detta.

 Målsättning med angivna Medborgarlöften

De angivna aktiviteterna ska sammanfattningsvis bidra till bättre folkhälsa, verka brottsförebyggande och ha trygghetsskapande effekter för medborgarna i Haparanda.

Genomförande

Arbetet kring medborgardialog och löften, läggs in som en del i befintligt samverkansavtal/överenskommelse, mellan lokalpolisområde Östra Norrbotten och Haparanda kommun.

Utifrån medborgarlöftet ska genomförande- och/eller handlingsplaner upprättas gemensamt och/eller enskilt av ansvariga parter.

Kommunikation

Haparanda kommun och polisen ska tillsammans stärka kommunikationen/informationen i det förebyggande arbetet bl.a. med hjälp av tidningar och sociala medier.

Uppföljning

Sker kontinuerligt med rapportering till chefen för lokalpolisområde Östra Norrbotten samt företrädare för kommunen. Årlig avstämning av medborgarlöftena ska ske, senast under första kvartalet varje år. En skriftlig uppföljning sammanställs senast februari 2023.