Sök

Kiruna – medborgarlöften

Lokalpolisområde norra Lappland och Kiruna kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen genom aktiviteter som anges nedan.

Lokalpolisområde norra Lappland och Kiruna kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen genom aktiviteter som anges nedan.

Bakgrund

Medborgarlöften handlar om att polisen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Forskning visar att samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet. Medborgarlöften ska

 • Öka tryggheten.
 • Förebygga brott.
 • Öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
 • Stärka förtroendet för polisen.

Lägesbild Kiruna kommun

Medborgarlöftena grundar sig i respektive organisations lägesbilder, och tillsammans med genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger har en gemensam lägesbild tagits fram. Polisen och Kiruna kommun är överens om tre prioriterade områden samt ett område som kan förändras utifrån uppkomna problembilder i kommunen:

 • Våld, hat och hot.
 • Alkohol och droger.
 • Trafiksäkerhet.
 • Flexibelt utifrån problembilder som uppstår under den aktuella tidsperioden.

Det här ska vi göra

Polisens och kommunens arbete ska i en tid av en omfattande samhällsomvandling bedrivas proaktivt och präglas av en helhetssyn med medborgares trygghet i fokus. Under den aktuella tidsperioden 2024-2027 ska vi tillsammans arbeta mot de prioriterade områdena genom att:

 • Kommunen och Polisen aktivt arbeta för att förebygga våld, hat och hot, i synnerhet våld som sker i nära relationer.
 • Kommunen och Polisen tillsammans ska ha fokus i arbetet mot tillgänglighet och spridning av narkotika och droger i allmänhet och mot ungdomar i synnerhet.
 • Polisen arbetar underrättelsebaserat och ska vid sådana underrättelser genomföra riktade insatser mot de som befattar sig med narkotika/droger.
 • Polisen ska minst en gång/år utföra narkotikasök med hund i syfte att söka efter narkotika på gymnasieskolan.
 • Polisen ska kontinuerligt genomföra trafikövervakning i hela kommunen med särskilt fokus på ratt- och drogonykterhet och allmän trafiksäkerhet.
 • Kommunen och Polisen ska vid särskilda tillfällen/händelser ha en gemensam utåtriktad kommunikation till medborgarna.
 • Polisen och kommunen ska i särskilt forum arbeta mot brott, otrygghet och normbrytande beteenden i skolmiljö.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom ett gemensamt kontinuerligt arbete mot de prioriterade områdena ska brottsligheten minska och den upplevda tryggheten för medborgarna i Kiruna kommun öka.

Komplettering och uppföljning av medborgarlöften

Medborgarlöften är skrivet för kommande tre (3) år. Under löftestiden kan nya problembilder framkomma varför medborgarlöftena också kan komma att kompletteras eller ändras. Uppföljning av medborgarlöftena ska ske årligen och delges medarbetarna och medborgarna.

Följ med i hur det går!

Genom lokalpolisområdets sida på Facebook, polisens hemsida, kommunens sida på Facebook, och på kommunens hemsida kan du löpande få information om vårt arbete mot medborgarlöftena.

Facebook: Polisen norra Lappland, Facebook: Kiruna kommun

www.polisen.se,
www.kiruna.se