Sök
Stäng Meny

Pajala – medborgarlöften

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Pajala kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Problembild

I samverkan så har fyra inriktningar framkommit, som polisen i östra Norrbotten & kommunen ska arbeta med:

 • Strukturella utmaningar
 • Polisiär närvaro/tillgänglighet/trafiksäkerhet
 • Narkotika/Droger
 • Trygghet

Medborgarlöften 2022

Strukturella utmaningar

Kommun och polis skall hjälpas åt att hitta strukturer som kan verka brottsförebyggande. 

 • Polis, skola och socialtjänsten skall börja samverka mer regelbundet och syftet är att stärka varandras förmågor för att nå ett bättre resultat – Detta kommer att ske i en SSPF-grupp (skola, socialtjänst, polis och fritid). Parterna kommer att komma överens om hur ofta denna grupp behöver träffas.
 • Kommunen kommer att under året verka för att skapa ett lokalt BRÅ(Brottsförebyggande råd). 

Polisiär närvaro/tillgänglighet

Av tidigare medborgarkontakter framkommer att medborgarna vill att polisen syns ute bland allmänheten.

Polisen i Östra Norrbotten arbetar för att vara närvarande, synliga och tillgängliga genom att:

 • Genomföra minst tre (3) medborgarkontakter i snitt per vecka på utvalda platser: skolor, företag, ungdomsgård eller via trafikarbete i de yttre kommundelarna/byarna.
 • Polis och kommun skall samverka och finnas närvarande vid minst två(2) ”riskkvällar” under året.

Narkotika/Droger

Av tidigare medborgkontakter framkommer att medborgana vill att polisen/kommunen arbetar för att förebygga och minska droganvändandet i Pajala kommun.

Polisen i Östra Norrbotten tillsammans med Pajala kommun arbetar förebyggande med att minska droganvändandet i Pajala genom att:

 • Genomföra minst 2 (två) riktade insatser i kommunen under året för att förebygga och minska narkotikaanvändandet bland ungdomar såväl som vuxna. Detta kan ske i samverkan med socialtjänst och/eller andra samverkansparter från kommunen eller externt.
 • Genomföra sök med hund i skolmiljö vid minst två (2) tillfällen under året. Kommun och polis skall se till så att polisen söker enligt uppsatta regler gällande detta arbetssätt.  

Trygghet

Av medborgarenkäter framkommer att medborgarna vill att polisen och kommun skall jobba förebyggande med våldsbrott. 

 • genomföra minst 1 (en) trygghetsvandring tillsammans med kommunen i enlighet med BRÅ:s rekommendationer för hur en sådan aktivitet skall genomföras.

Målsättning med angivna Medborgarlöften

De angivna aktiviteterna ska sammanfattningsvis bidra till bättre folkhälsa, verka brottsförebyggande och ha trygghetsskapande effekter.

Genomförande

Arbetet kring medborgardialog och löften, läggs in som en del i befintligt samverkansavtal/överenskommelse, mellan lokalpolisområde Östra Norrbotten och Pajala kommun.

Utifrån medborgarlöftet skall genomförande- och/eller handlingsplaner upprättas gemensamt och/eller enskilt av ansvariga parter.

Kommunikation

Pajala kommun och polisen ska tillsammans stärka kommunikationen/informationen i det förebyggande arbetet bl.a. med hjälp av sociala medier. 

Uppföljning

Sker kontinuerligt med rapportering till chefen för lokalpolisområde Östra Norrbotten samt företrädare för kommunen. En skriftlig uppföljning sammanställs senast februari 2023.