Sök

Uppföljning av medborgarlöften för Åtvidabergs kommun

Medborgarlöften för år 2024 och 2025

Fokus på trygghet

  • Vi ska tillsammans genomföra trygghetsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder vid otrygga platser.
  • Vi ska tillsammans aktivt samverka med nattvandrare och andra föreningar i syfte att öka vuxennärvaron i samband med evenemang eller vid oplanerade händelser.

Fokus på trafiksäkerhet

  • Vi ska tillsammans genomföra informationsinsatser riktade till barn, unga och deras vårdnadshavare.
  • Polisen ska genomföra insatser med inriktning mot trimmade mopeder och A-traktorer.
  • Vi ska tillsammans arbeta mot hastighetsöverträdelser och störande körning genom polisens trafikkontroller och kommunens åtgärder i trafikmiljön med utgångspunkt i strategiska platser.

Fokus mot narkotika

  • Kommunen ska ta fram och implementera metoder för att snabbt kunna agera vid misstänkt eller konstaterat narkotikabruk bland elever i kommunens skolor
  • Kommunen och Polisen ska tillsammans med andra myndigheter implementera ett systematiskt arbetssätt för samverkan kring barn och ungdomar i riskzon
  • Polisen ska i samverkan med kommunen genomföra narkotikasök med hund i skolmiljö.
  • Vi ska tillsammans årligen genomföra brottsförebyggande kommunikationer inom området.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöften för Åtvidabergs kommun

Trafiksäkerhet

Vi ska tillsammans genomföra informationsinsatser riktade till barn, unga och deras vårdnadshavare.

Tertial 1

Inga insatser i denna perioden.

Polisen ska genomföra insatser med inriktning mot trimmade mopeder och A-traktorer.

Tertial 1

Polisen och trafiken har haft en insats med inriktning a-traktorer.

Vi ska tillsammans arbeta mot hastighetsöverträdelser och störande körning genom polisens trafikkontroller och kommunens åtgärder med utgångspunkt i strategiska platser.

Tertial 1

Kommunen och polisen har tillsammans identifierat strategiska platser för att öka trafiksäkerheten. Platserna har identifierats bland annat genom medborgarens synpunkter. De strategiska platserna är Grebo, Björsäter, Kvarnvik Hannäs, Falerum och Stenhusgatan Åtvidaberg.

Vid de strategiska platserna har polisen haft hastighetsövervakning i Falerum, Grebo och Stenhusgatan Åtvidaberg.

Kommunen har påbörjat en kartläggning av de strategiska platserna för att identifiera lämpliga åtgärder som kan genomföras framåt. En åtgärd som utförts är montering av hastighetspåminnare som syftar till att påminna om hastighetsbegränsningen.

Polisen har arbetat med nationella trafikveckor: yrkestrafik, trygghetsskapande arbete-hastighet och trafiksäkerhet-hastighet.

Narkotika

Kommunen ska ta fram och implementera metoder för att snabbt kunna agera vid misstänkt eller konstaterat narkotikabruk bland elever i kommunens skolor.

Tertial 1
Revidering av alkohol- och drogpolicy pågår.

Kommunen och Polisen ska tillsammans med andra myndigheter implementera ett systematiskt arbetssätt för samverkan kring barn och ungdomar i riskzon.

Tertial 1
Implementeringsplan är framtagen och under kvartal fyra ska personal utbildas.

Polisen ska i samverkan med kommunen genomföra narkotikasök med hund i skolmiljö.

Tertial 1
Narkotikasök på Alléskolan och Facetten har genomförts i brottsförebyggande syfte.

Vi ska tillsammans årligen genomföra brottsförebyggande kommunikationer inom området.

Tertial 1
Polisen och kommunen har tillsammans genomfört insats ”smadit”. Syftet med insatsen var att omedelbart kunna erbjuda hjälp och stöd till personer som misstänktes för rattfylleribrott (under påverkan av alkohol och narkotika).

Trygghet

Vi ska tillsammans genomföra trygghetsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder vid otrygga platser.

Tertial 1
Inga trygghetsbesiktningar har genomförts i denna perioden.

Vi ska tillsammans aktivt samverka med nattvandrare och andra föreningar i syfte att öka vuxennärvaron i samband med evenemang eller vid oplanerade händelser.

Tertial 1

I samband med valborgsmässoafton samordnades olika resurser både före och under evenemanget. Syftet var att samtliga aktörer skulle få en gemensam lägesbild. Samverkan mellan polis, kommun, nattvandrare, räddningstjänst med flera bidrog till ett evenemang med hög säkerhet och ökad trygghet. 

Skolan i samverkan med polisen delade information till vårdnadshavare med syftet att informera om riskerna med alkohol och uppmuntra vuxna till att finnas ute under valborgsmässoafton.