Sök

Uppföljning av medborgarlöften för Linköpings kommun

Polisen och kommunens arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.

Medborgarlöfte Linköpings kommun

  • Vi lovar att arbeta för att upptäcka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk och att arbeta riktat mot försäljning och bruk av narkotika i krogmiljö
  • Vi lovar att arbeta för att öka tryggheten i offentlig miljö
  • Vi lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet 

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöften för Linköpings kommun 2024

Polisen i samverkan med skolor ska genomföra narkotikasök med hund i skolmiljö

Tertial 1  
Polisen har genomfört 6 stycken narkotikasök i skolmiljö.

Kommunen ska implementera rutinen gällande att upptäcka narkotikabruk i kommunala skolor

Tertial 1  
Kommunen och polisen planerar för en informationsinsats till rektorer vid kommunala skolor i samband med skolstart.

Polisen och kommunen ska göra insatser och tillsyner i krogmiljö

Tertial 1  
Polisen genomför fortlöpande kontroller i krogmiljö vilka bland annat har påvisat brott,överservering och brister i bemanning. Kommunen och polisen har gemensamt utbildat ett hundratal personer som arbetar i krogmiljön vid två tillfällen under perioden i metoden “Ansvarsfull alkoholservering” 6-7 mars och 3-4 april.

Polisen och kommunen ska tillsammans göra platsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder i stadsmiljön så som förbättrad belysning, markskötsel, renhållning mm

Tertial 1  
Kommunen bedriver tillsammans med polisen och flera andra aktörer platssamverkan i Skäggetorp. Inom ramen för detta har en gemensam lägesbild tagits fram och en trygghetsvandring genomförts. Ett lokalt medborgarlöfte för stadsdelen är under framtagande.

Polisen och kommunen ska samverka kring utbyggnaden av kamerabevakning och sätta upp kameror på fler platser

Tertial 1  
Polisen har monterat 6 styckenfasta och 11 stycken tillfälliga kameror under perioden. Polisen och kommunen för dialog kring samordning och prioritering av kameraplaceringar.

Polisen och kommunen bedriver myndighets- gemensamma insatser för att försvåra för den organiserade brottsligheten i Linköpings kommun

Tertial 1  

Det har genomförts fyra insatser. Brott som upptäckts är bland annat brott mot utlänningslagen på grund av illegal arbetskraft, penningtvätt och narkotikabrott.

Polisen och kommunen ska arbeta mot hastighets- överträdelser genom polisens trafikkontroller och kommunens åtgärder i trafikmiljön

Tertial 1  
Polisen har genomfört trafikinsatser inom: Yrkestrafik,trygghetsskapande arbete/hastighet, trafiksäkerhet/ hastighet.Kommunen jobbar exempelvis med säkra skolvägar där passager säkras genom fysiska åtgärder. I år har ett projekt påbörjats vid Hjulsbrovägen och vid Ånestadskolan. Påbörjade projekt med Fartdämpande åtgärder till exempel vid Ålerydsrondellen och Drottningrondellen.

Polisen ska göra riktade insatser och kommunen ska se över åtgärder i trafikmiljön på platser där det förekommer buskörning med A-traktorer och bilar

Tertial 1  

Polisen och kommunen har inom ramen för platssamverkan genomfört ett antal åtgärder i Ljungsbro. Bland annat har aktörerna stöttat det lokala initiativet “Trygga Ljungsbro” som skapar ökad närvaro av vuxna kvällstid fredagar och lördagar. Kommunen har tillsammans med polisen genomfört en lärandepromenad med särskilt fokus på trafiksituationen. Polisen har rapporterat ett flertal trafikbrott i området under perioden. Dialog förs med Vreta utbildningscentrum samt med ungdomar i området. 

Fler åtgärder för ökad närvaro och åtgärder i den fysiska miljön är planerade. I Ljungsbro har fartdämpande åtgärder vidtagits för att minska buskörning med bla A-traktorer. Tillsammans med geografiska utskottet hålls också dialog om vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas i Ljungsbro. Dialog hålls då också med berörda ungdomar.