Sök

Söderköping – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norrköping och Söderköpings kommun har tecknat medborgarlöften för 2023–2025.

Medborgarlöften för 2023–2025

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om kunskapsbaserat, långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från en lokal problembild som medborgar- och medarbetardialoger bidragit till.

Kartläggning visar att medborgare och medarbetare i kommunen uppfattar problem
kopplat till trafik, stölder och narkotika.

Därför lovar vi att prioritera det förebyggande arbetet mot problem inom områdena trafik, stölder och narkotika genom att;

  • Arbeta mot alkohol och droger i trafiken.
  • Arbeta med att förebygga viltolyckor.
  • Arbeta med att förebygga unga motorburnas riskbeteenden i trafiken.
  • Arbeta i samverkan runt unga med ökade risker att utveckla ett kriminellt beteende
    som innefattar narkotika.
  • Arbeta med att utveckla grann- och båtsamverkan.