Sök
Stäng Meny

Flen – medborgarlöften

Polisen och kommunens övergripande mål är att på sikt öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott.

Medborgarlöfte Flens kommun 2023-2024

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Flens kommun och handlar om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgarlöftet har sin grund i en gemensam, lokal lägesbild som tagits fram genom ett kartläggningsarbete som utgår från den metodhandbok som BRÅ tagit fram. Både Polisen och Flens kommun har bidragit i arbetet med kartläggningen och underlagen har lagts samman för att skapa en gemensam bild av vilka områden som behöver prioriteras.

Mål

 • Att Flens invånare ska uppleva hela kommunen som trygg och säker. 
 • Att minska missbruk och de negativa konsekvenser som följer av bruk av droger. Att minska risken att bli utsatt för våld i Flens kommun.
 • En ökning av upplevd trygghet ska gå att avläsa i de trygghetsmätningar polis och kommun genomför 2025.

Lägesbild

 • Majoriteten av kommuninvånarna upplever att de känner sig trygga och trivs i sitt bostadsområde. Vissa platser upplevs som mer otrygga, främst handlar det om tätorternas centrala delar där tätorten Flens är den plats som har tydligast problem med upplevd otrygghet.
 • Narkotikamissbruk i Flens kommun är ett problem som är identifierat i de olika källorna och som leder till brott såsom stölder och våld men även personliga tragedier och problem för anhöriga.
 • Våldsbrotten är ett övergripande problem som drabbar många, särskilt unga och skapar otrygghet även för de som inte direkt drabbats av brotten.

Medborgarlöftet

Polisen och kommunens övergripande mål är att på sikt öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott. Fokus i detta medborgarlöfte är att på kort sikt försöka åtgärda symptomen på de problem som återfinns i kartläggningen och på lång sikt arbeta med de bakomliggande orsakerna. Medborgarlöftet kommer vara en del av det övriga trygghetsskapande arbetet som bedrivs i kommunen av såväl polis och kommun

Tillsammans ska Polisen och Flens kommun:

 • Vidta åtgärder för att öka tryggheten i boendemiljöerna i Flens kommun.
  För att skapa trygga boendemiljöer behöver kommun och polis tillsammans med bostadsbolag jobba med såväl situationella som sociala åtgärder.

  Målet är att våra invånare ska känna sig trygga i sina egna boendemiljöer och våga röra sig fritt både dag- och kvällstid.

 • Arbeta för att göra Flens stationsområde till en tryggare plats
  Här behöver vi främst jobba med situationella åtgärder som främjar en trygg inne- och utemiljö på platsen.

  Målet är att våra invånare och besökare ska känna sig trygga att nyttja tåg och buss som transportmedel samt röra sig och vistas i området både dag- och kvällstid.

En separat handlingsplan har tagits fram som ett komplement till medborgarlöftet. Där anges närmare vilka åtgärder vi avser att genomföra.

Även om arbetet med boendemiljöerna och stationsområdet lyfts fram i medborgarlöftet så kommer vi även fortsättningsvis att arbeta med övriga problembilder, såsom narkotika, våld, skadegörelse, nedskräpning och trafik som vi vet är viktiga för våra invånare. Vi ser även ett behov av utökad samverkan med näringslivet för att få en heltäckande bild av brottsligheten och otryggheten som möjliggör rätt insatser.

Medborgarlöfte 2022

Tillsammans ska Polisen och Flens kommun:

 • Arbeta med att göra stationsområdet till en tryggare plats.
  Här behöver vi främst jobba med situationella åtgärder som främjar en trygg inne- och utemiljö på platsen.

Målet är att våra invånare och besökare ska känna sig trygga att nyttja tåg och buss som transportmedel samt röra sig och vistas i området både dag- och kvällstid. En ökning av upplevd trygghet ska gå att avläsa i de trygghetsmätningar polis och kommun genomför under 2023. 

 • Vidta åtgärder för att öka tryggheten i boendemiljön i Flens kommun
  För att skapa trygga boendemiljöer behöver kommun och polis tillsammans med bostadsbolag jobba med såväl situationella som sociala åtgärder.

Målet är att våra invånare ska känna sig trygga i sina egna boendemiljöer och våga röra sig fritt både dag- och kvällstid. En ökning av upplevd trygghet ska gå att avläsa i de trygghetsmätningar polis och kommun genomför under 2023.

I ett nästa steg kom mer orsaksanalyser att genomföras med de parter som berörs av de identifierade problembilderna. Orsaksanalyserna kommer sedan att utgöra underlag för detta års handlingsplan för både det långsiktiga och kortsiktiga förebyggande arbetet. En separat handlingsplan tas fram som komplement till medborgarlöftet. Där anges närmare vilka åtgärder vi avser att genomföra.

Även om arbetet mot  våld och droger kommer att  prioriteras  högst så kommer vi även fortsättningsvis att arbeta med övriga problembilder, såsom skadegörelse, nedskräpning och trafik som vi vet är viktiga för våra invånare. Vi ser även ett behov av utökad samverkan med näringslivet för att få en heltäckande bild av brottsligheten och otryggheten som möjliggör rätt insatser.