Sök

Gnesta – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet.

Medborgarlöfte 2022 - 2023

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Medborgarlöftet utgår från medborgarnas uppfattning om sin situation och sitt lokalsamhälle samt den lokala lägesbilden som tagits fram av kommunen och polisen.

Situationen idag

Polisen och kommunen har under 2021 tagit fram en gemensam lägesbild, vilken inte förändrar utan snarare bekräftar tidigare års lägesbilder. I lägesbilden konstateras bland annat att antalet anmälda brott har legat på ungefär samma nivå i Gnesta kommun de senaste 10 åren.

Polisen och kommunen har under de två senaste åren samverkat genom att ha arbetat med metoden Effektiv samordning för trygghet (EST). På så vis har vi skapat veckovisa lägesbilder och därigenom gemensamt kunnat agera mot uppkomna problem med kort varsel.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Gnesta kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att öka tryggheten i boende- och utemiljön.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska samverka genom att fortsätta utveckla och arbeta med modellen EST, Effektiv samordning för trygghet, som utgångspunkt och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en samlad och aktuell lägesbild.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

EST är en arbetsmetod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.