Sök

Nyköping – medborgarlöften

Ökad trygghet i boendemiljön genom effektiv samordning.

Medborgarlöfte 2023-2024

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Medborgarlöftet utgår från medborgarnas uppfattning om sin situation och sitt lokalsamhälle, samt den lokala lägesbilden som tagits fram av kommunen och polisen.

Situationen idag

Polisen och kommunen har tagit fram en gemensam lägesbild, vilken visar att antalet anmälda brott har legat på ungefär samma nivå i Nyköpings kommun de senaste tio åren. Antalet anmälda inbrott ligger marginellt över rikssnittet per 100.000 invånare. Intresset från medborgarna att tillsammans med sina grannar samverka för att förebygga inbrott är stort. Bara under 2022 har cirka 350 hushåll startat upp en grannsamverkan.  

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Nyköpings kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att förebygga brott och öka upplevelsen av trygghet i våra bostadsområden.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska skapa förutsättningar, uppmuntra och underlätta för medborgare att starta och bedriva Grannsamverkan i kommunen.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Samverkan mot brott (SAMBO) har genomfört en utvärdering av Grannsamverkans effekter och resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden. Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

Följ med i hur det går!

Arbetet med medborgarlöftet går att följa på polisens och kommunens Facebook. Arbetet följs upp löpande och kommer att redovisas på polisens och kommunens hemsidor.