Sök

Danderyd – medborgarlöften

Medborgarlöften 2023-2026 är en del av Polismyndighetens och Danderyds kommuns långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgarlöften gäller från polis och kommun till medborgare. Syftet med medborgarlöftet är synliggöra arbetsområden inom det förebyggande arbete som är särskilt viktiga enligt invånarna. Medborgarlöftena utgår ifrån en lokal lägesbild som grundar sig på olika former av lokala undersökningar, rapporter och brottsstatistik.

Löftena gäller under 2023-01-01 – 2026-12-31

Det här ska genomföras

Åtgärder på platser som upplevs som otrygga av många

Polisen (lokalpolisområde Södra Roslagen) ska kontinuerligt genomföra trygghetspatrulleringar.

  • Väktare anlitade av Danderyds kommun ska fortsätta bevaka de platser som upplevs som otrygga kvällar och nätter.
  • Danderyds kommun och Polisen (lokalpolisområde Södra Roslagen) ska genomföra trygghetsvandringar i samverkan med nyckelaktörer.
  • Föräldravandrare och ungdomskoordinatorer ska med sitt relationsskapande arbete bidra till trygghet på offentliga platser. Även andra aktörer såsom grannsamverkansbilarna och polisvolontärer bidrar till trygghet med närvaro.
  • Danderyds kommuns kommer att fortsätta med kamerabevakning vid Vendevägen. 

Åtgärder avseende våld i nära relation

Polisen (lokalpolisområde Södra Roslagen) och Danderyds kommun ska arbeta förebyggande för att förhindra att våld i nära relation uppstår samt utveckla arbetet för att upptäcka våld i nära relation.

Förutom det arbete som beskrivits i medborgarlöftena samarbetar Polismyndigheten och Danderyds kommun även för att åtgärda andra problem som framkommit i den lokala lägesbilden såsom exempelvis bostadsinbrott, tillgrepp av och ur fordon och ungas användning av droger. De målen presenteras i en gemensam handlingsplan.

Förväntad effekt

Genom de beskrivna åtgärderna inom ramen för medborgarlöftena förväntas den upplevda tryggheten på de platser som upplevs som otrygga öka och brotten minska. Vidareutbildning förväntas stärka arbetet med våld i nära relation så att för att sådant våld ska kunna upptäckas och förebyggas (innan det uppstår och efter att det har hänt).