Sök

Globen - medborgarlöften

Syftet med lokalpolisområde Globens medborgarlöfte 2023 är att synliggöra för att vi prioriterar medborgarnas trygghet och det våldspreventiva arbetet. Lokalpolisområde Globen omfattar stadsdelarna: Enskede, Årsta, Skarpnäck och Älvsjö.

Situationen idag

Lokalpolisområdet tar löpande fram lägesbilder som ligger till grund för hur vi fördelar våra resurser. Lägesbilderna bygger bland annat på statistiska uppgifter och dialoger med medborgare. En av de frågor som upprepat belyses av medborgarna är trygghet under kvällar och nätter.

Stadsdelsområdena har till viss del olika utmaningar och medborgarlöftena kan komma att skilja sig åt.

Insatser för att öka tryggheten

Lokalpolisområde Globen ska verka för att öka tryggheten och minska risken för våld och kriminalitet i offentlig miljö. Vi ska ha hög närvaro och synlighet i vårt lokalpolisområde. Särskilt fokus ska läggas på de platser och under de tider där det genom aktuell lägesbild är känt att många våldsbrott förekommer och/ eller där det har framkommit att det råder en hög otrygghet, exempelvis Arenaområdet eller Älvsjö station. Lokalpolisområde Globen kommer därmed avsätta resurs under minst 40 av årets 52 helger för en särskild helginsats, i syfte att öka den polisiära närvaron. Helginsatsen har också i uppdrag att samverka med andra trygghetsskapande aktörer. Naturliga samverkanspartners kan exempelvis vara fältassistenter, mobila ordningsvakter och polisens volontärer.

Enskede-Årsta

Samverkan Östberga

Stadsdelen Östberga har under en längre period bedömts vara ett utsatt område, men stadsdelen har utvecklats i en mycket positiv riktning. Under 2023 bedömdes stadsdelen inte längre utgöra ett utsatt område. Lokalpolisområde Globen och stadsdelsförvaltningen initierade forumet Samverkan Östberga i syfte att öka förutsättningarna för de boende i området samt förebygga/bryta negativ utveckling för områdets barn och unga. Denna samverkan kommer att fortsätta under 2024. Lokalpolisområde Globen kommer alltid att ha som målsättning att vara en aktiv och engagerad samverkanspartner i Samverkan Östberga.

Trygghetsvandringar

För att följa upp tryggheten inom Enskede-Årsta sett till den situationella brottspreventionen lovar vi att vara en engagerad och aktiv part i de trygghetsvandringar som görs tillsammans med stadsdelsförvaltningen.

Skarpnäck

Skarpnäckslyftet

Skarpnäck gård är per definition inte klassad som ett utsatt område, men har länge varit drabbad av högre och grövre brottlighet än andra delar av stadsdelen, något som lokalpolisområde Globen och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning vill ändra på. Stadsdelsförvaltningen initierade Skarpnäckslyftet som ett forum med relevanta aktörer för att tillsammans jobba för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Lokalpolisområde Globen lovar att under 2024m vara en aktiv och engagerad samverkan- och samarbetspartner inom ramen för Skarpnäckslyftet.

Trygghetsvandringar

För att följa upp tryggheten inom Skarpnäck sett till den situationella brottspreventionen lovar vi att vara en engagerad och aktiv part i minst tre av de årliga trygghetsvandringarna som görs tillsammans med stadsdelsförvaltningen.

Älvsjö

Platssamverkan Älvsjö/Solberga

Stadsdelen Älvsjö och Solberga har under en längre persiod bedömts vara ett utsatt område men stadsdelen har utvecklats i positiv riktning. Under 2023 bedömdes området inte längre vara ett utsatt område. Lokalpolisområde Globen har tillsammans med stadsdelsförvaltningen haft platssamverkan för att samla verksamma aktörer i området för att gemensamt identifiera åtgärder på lokala problem. Det är ett arbete som kommer att fortsätta utvecklas under 2024.

Trygghetsvandringar

För att följa upp tryggheten inom Älvsjö sett till den situationella brottspreventionen lovar vi att vara en engagerad och aktiv part i den årliga trygghetsvandring som görs tillsammans med stadsdelsförvaltningen.

Följ med i hur det går!

Ta del av det dagliga arbetet via Polisen Globen på Facebook och "Polisen Globen" på Instagram. Det publiceras även nyheter och annan information via www.polisen.se.

*Stadsdelen Vantör ingår i lokalpolisområde Farsta. Medborgarlöfte för området finns här.