Sök

Haninge – medborgarlöften

Lokalpolisområde Haninges medborgarlöften 2023-2024.

Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn och Haninge kommun har en samverkansöverenskommelse som syftar till att skapa en fördjupad samverkan för att öka tryggheten och minska brottsligheten i alla delar av Haninge. Medborgarlöftet syftar till att beskriva för invånarna hur polis och kommun avser att arbeta med den lokala lägesbilden.

Situationen idag

Utifrån resultat av genomförda medborgardialoger, tillgänglig statistik, underrättelseinformation samt samverkansdialog och trygghetsmätningar som genomförts 2023 har vi tillsammans tagit fram en gemensam lägesbild kring tryggheten och brottsligheten i Haninge kommun. 

Mot bakgrund av ovan lägesbild har lokalpolisområde Haninge-Nynäshamn och Haninge kommun tagit fram följande prioriteringar vilka också är satta som fokusområden i aktuell samverkansöverenskommelse.

Aktiviteter

Trafik

För att förbättra trafikmiljön och minska de upplevda ordningsstörningarna ska riktade polisinsatser och trafikkontroller genomföras på strategiska platser. Polisen och kommunen har även kontinuerliga samverkansmöten i syfte att tidigt identifiera och genomföra förebyggande åtgärder för en förbättrad trafik och vägsituation.

Unga i risk för kriminalitet

För att minska antalet unga i riskzon för kriminalitet arbetar polisen och kommunen kontakt och relationsskapande med ungdomar. Vi besöker tillsammans och enskilt skolor, ungdomsgårdar, centrumanläggningar och andra arenor där ungdomar befinner sig.

Utsatta områden

Polis och kommun arbetar tillsammans för att reducera antalet utsatta områden. Dessa områden prioriteras genom hög närvaro av både kommun och polis men även genom insatser med näringsliv, bostadsföretag och föreningsliv. Insatserna syftar bland annat till att öka invånarnas förtroende för samhället, stoppa nyrekrytering av unga, samt bryta eventuell negativ våldsupptrappning. Arbetet sker med långsiktighet och tålamod.

Trygghet i den offentliga miljön

För att skapa förutsättningar för en god dialog ska polis och kommun tillsammans med andra samverkanspartners under året möta kommuninvånare och näringsliv under riktade evenemang, medborgardialoger samt trygghetsinventeringar.

Varje fredagskväll träffas representanter från Haninge kommun och Polisen tillsammans med ett flertal aktörer på utsättningsmöten. Syftet med utsättningen är att dela den lokala lägesbilden samt enas om koordinerade insatser. Målet är att vara mer proaktiv i det trygghetsskapande och brottförebyggande arbetet i kommunen.

Särskilt utsatta brottsoffer

Samverkan mellan kommun och polis är viktig för att kunna synliggöra och öka medvetenheten kring särskilt utsatta brottsoffer. I fokusområdet ingår våldtäkter och sexualbrott mot barn, brott i nära relation, brott mot äldre och brott mot unga. Syftet är att reducera dess förekomst genom informationskampanjer, erbjuda brottsofferstöd, orosanmälningar och utveckla och förbättra det gemensamma brottsförebyggande arbetet så att färre utsätts för brott.

Följ med i hur det går

Ta del av det dagliga arbetet via våra socialamedierkonton.

Facebook: Polisen Haninge, Nynäshamn och Haninge kommun

Instagram: polisen_haningenynashamn och Haninge kommun