Sök

Huddinge – medborgarlöften

Som ett led i att öka tryggheten utformar lokalpolisen i Huddinge och Huddinge kommun medborgarlöften tillsammans.

Situationen idag

Utifrån resultatet av genomförda trygghetsdialoger, trygghetsenkäter, medarbetardialoger och tillgänglig statistik har vi tillsammans tagit fram en gemensam lägesbild kring tryggheten och brottsligheten i Huddinge kommun.

Vi ser att det är olika saker som oroar invånare och verksamma i våra olika kommundelar men vissa saker är aktuella i alla kommundelar.

De områden där invånare, besökare, medarbetare och statistiken visar på behov av trygghetsskapande åtgärder är främst:

Trygghet i offentlig miljö

I några av kommunens områden är otryggheten stor under kvälls- och nattetid. Många upplever ungdomsgäng, stökiga personer, mörka och skräpiga miljöer som stora otrygghetsfaktorer. I Flemingsberg, Skogås, Huddinge centrum och Vårby är otryggheten större än i övriga delar av kommunen.

Gängkriminalitet

Vi ser att rekrytering av unga till kriminell verksamhet är något som ökar och oroar i våra områden samtidigt som allt fler hör av sig till kommunen och polisen gällande att vilja hoppa av den kriminella banan, där vi behöver fortsätta möta upp och hantera de som vill hoppa av.

ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel)

Hantering och användning av narkotika upplevs som ett stort problem inom många av kommunens geografiska områden. Här behöver vi börja tidigt inom kommunens verksamheter för att jobba förebyggande och skapa trygga barn, ungdomar och unga vuxna, som inte lockas in i användningen av droger. Vi vill att alla våra gym i kommunen, jobbar förebyggande mot doping och att skolmiljöer ska vara fria från tobak och narkotika.

Våld i nära relation (Vinr)

En förutsättning för att må bra och känna trygghet är att känna sig trygg i sitt eget hem. Barn och unga som lever i hem där det förekommer våld, löper också större risk att hamna i utsatthet och välja trygghet utanför hemmet i form av en gängtillhörighet med ökad risk att rekryteras in i kriminalitet. Vi behöver öka våra möjligheter att i tid upptäcka och kunna erbjuda hjälp till familjer där våld förekommer. Både gärningsmän och brottsutsatta ska veta var man kan få hjälp.

Våra medborgarlöften för 2023-2024

Trygghet i offentlig miljö

  • Gemensamt ska Huddinge kommun och Polisen genomföra fem trygghetsdialoger i prioriterade kommundelar. Andra samverkansparter ska bjudas in att delta.
  • Polisen kommer bedriva fotpatrull genom 15-minutersmetoden minst en gång i veckan i Flemingsberg C, Skogås C, Huddinge C och Vårby C med syfte att ha en synlig och trygghetsskapande närvaro.

Gängkriminalitet

  • I samverkan ska vi arbeta för att hjälpa personer i de kriminella miljöerna att ändra sitt levnadsmönster genom gemensam avhopparverksamhet.
  • Vi ska genomföra två träffar per termin på skolor, i syfte att sprida information om riskbeteenden och öka kunskapen så att nyrekryteringen av unga till kriminalitet ska minska.

ANDTS

  • Vi kommer att genomföra kunskapshöjande föreläsning riktad till föräldrar och personal i verksamheter som möter unga, två gånger per år (fysiskt eller digitalt)
  • Huddinge kommun ska genomföra 10 tillsynsbesök på krogar och restauranger i samverkan med andra aktörer.
  • Vi kommer att genomföra dopinginsatser i samverkan för att motverka doping i våra gymmiljöer - polisiära besök på gymmen i kombination med kommunala informationsmöten och träffar med kommunens gymägare.

Våld i nära relation

  • Polisen ska ha regelbunden kontakt med de som ansökt om och beviljats kontaktförbud för stöd i vardagen.
  • Kommunen ska under året ta fram informationsmaterial för att alla aktörer ska kunna hänvisa våldsutsatta och våldsutövare till rätt hjälpinstans, i syfte att hindra fortsatt brottslighet i hemmen. Samtliga aktörer kommer hjälpa till att sprida materialet när det är klart.

Uppföljning

Medborgarlöftena följs kontinuerligt upp av parterna under året. Minst tre gånger under året kommer vi att följa upp hur det går för oss. Informationen kommer att synas på respektive organisations sociala mediekanaler och/eller hemsidor.

Utvärdering

I slutet av året kommer parterna att tillsammans utvärdera medborgarlöftena. Vi kommer då att följa upp om vi har lyckats hålla vad vi lovat och i de fall det är möjligt analysera om aktiviteterna har haft effekt på tryggheten och/eller brottsligheten.