Sök

Järfälla – medborgarlöften

Lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun kommer under 2021-2022 att prioritera en aktiv samverkan kring trygghet i offentlig miljö i Järfälla kommun

Lokala medborgarlöften utgår generellt från genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Med anledning av den pandemi som pågått sedan 2020 har möjligheten till dialoger sett annorlunda ut än tidigare år. Nedanstående lägesbild är baserad på medarbetardialoger, samverkansforum, trygghetsundersökningar, kommunikation från medborgare i våra sociala medier och i direktkontakt.

Lägesbilden

I dialoger, samverkansforum, trygghetsundersökningar och i sociala kanaler har otryggheten kopplad till offentlig miljö varit tydlig. Dialogerna har visat att stationsområdet som är ett klassat som en öppen drogscen upplevs som en otrygg plats och att medborgare känner rädsla för att utsättas för brott på platsen.

Trafiksäkerheten utanför skolor samt framförandet av tvåhjulingar – mopeder, crossmotorcyklar och motorcyklar skapar otrygghet för medborgarna i Järfälla kommun. Problematiken har varit särskilt stor i vissa kommundelar men ses som ett kommunövergripande problem som skapar otrygghet för stora åldergrupper.

Det här ska vi göra

Under perioden 1 juli 2021 fram till 31 december 2022 kommer lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten i offentlig miljö däribland publika platser som torg, centrum och stationsområden.

Lokalpolisområde Järfälla och Järfälla kommun ska tillsammans verka långsiktigt för att förbättra utsatta områden samt försvåra för att nya områden blir utsedda som utsatta.

Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor i Järfälla kommun. Polis och kommun kommer under medborgarlöftets giltighetstid att göra följande:

 • Lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun kommer regelbundet samverka strukturerat tillsammans med trygghetsskapande aktörer genom trygghetsvandringar, lägesbildsmöten, platssamverkan m.m.
  Gemensamt samla operativa resurser på platser i offentlig miljö som skapar otrygghet. Utifrån aktuell lägesbild kommer lokalpolisen och trygghetsskapande personal närvara på stationsområdet, centrumområde och platser där ungdomar samlas för att motverka rekrytering till kriminalitet och utanförskap samt genomföra riktade synlighetsinsatser för att motverka våld i offentlig miljö.

  Lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun ska gemensamt genomföra minst 5 gemensamma riktade helginsatser för att öka tryggheten i Järfälla kommun.

  Lokalpolisen Järfälla ska tillsammans med Järfälla kommun finnas på plats i trygghetskontoret vid 10 tillfällen under 2022.

 • Stoppa nyrekrytering till kriminella nätverk genom riktade insatser och förebyggande arbete och arbeta för att underlätta avhopp från kriminella nätverk genom avhopparverksamhet.

  Tillsammans ska lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun starta ett utvecklingsarbete för att minska och förebygga dödligt samt grovt våld bland kriminella grupperingar.
 • Lokalpolisen i Järfälla ska genomföra 10 trafik- och synlighetsinsatser vid skolor och riktade insatser med fokus mot mopeder/ motorcyklar och crossmotorcyklar. Järfälla kommuns mobila väktare ska arbeta aktivt med synlighetsinsatser vid förskolor och skolor med fokus på att förebygga mopedproblematik.

  Järfälla kommun och lokalpolisen Järfälla ska gemensamt vid 10 tillfällen öka kunskapen inom området genom att informera kommunens invånare mellan 13-18 år.

  Det ska ske en ökad samverkan mellan kommunala aktörer och lokalpolisen Järfälla kopplat till förvaring av misstänkt stulna mopeder/ motorcyklar och crossmotorcyklar.

  Det ska kommuniceras ut relevant information om trafiksäkerhetsarbete till bl.a. elever och vårdnadshavare. Tvåhjulsproblematiken ska lyftas som en stående punkt i relevanta samverkansforum under aktuell säsong.

 • Järfälla kommun och lokalpolisen Järfälla ska regelbundet kommunicera arbetet kring medborgarlöftet i respektive sociala medier.