Sök

Norrtälje – medborgarlöften

Vi ska arbeta långsiktigt för att Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla.

Vår gemensamma målsättning återspeglas och omvandlas till nedbrutna mål och aktiviteter i Lokalpolisområde Norrtäljes inriktningsbeslut och Norrtälje kommuns Trygghets och säkerhetsstrategi.

För att vi ska vara framgångsrika med att uppnå vår målsättning krävs att vi regelbundet undersöker vilka problembilder/utmaningar som finns i vårt geografiska område. Här är kommunens initiativ med gemensamma arbetsplattformar tillsammans med lokalpolisområdet, näringslivet och kommuninvånarna en framgångsfaktor. Strävan ska vara att ha en gemensam och aktuell lägesbild att utgå ifrån när vi prioriterar och beslutar om olika aktiviteter. Kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ) är ett forum för fortsatt nära samverkan och en plattform för uppföljning av medborgarlöftet.

Vårt gemensamma arbete ska följas upp genom medborgardialoger, digitala undersökningar samt genom Polismyndighetens nationella bedömningsmall vilken utfaller i fyra stadier (målområde, riskområde, utsatt område och särskilt utsatt område). Lokalpolisområde Norrtälje bedöms i dag som ett målområde och målsättning är att vi ska ligga kvar där över tid.

Inom ramen för våra gemensamma mål kommer vi under 2024 fortsätta att särskilt sätta fokus på:

  • Fortsätta effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomar och unga vuxna i riskzon.
  • Öka medvetenheten kring våld i nära relation och med extra fokus mot ungdomar.
  • Genom dialogmöten öka invånarnas delaktighet i det brotts och trygghetsskapande arbetet.
  • Utveckla det gemensamma arbetet mot kriminell ekonomi och välfärdsbrott.