Sök

Nynäshamn – medborgarlöften

För att öka tryggheten och minska brottsligheten i Nynäshamn kommun.

En förutsättning för ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är en väl fungerande samverkan mellan polis och kommun. Därför har Nynäshamns kommun, räddningstjänsten och polisen tecknat en samverkansöverenskommelse.

Utifrån resultatet av genomförda trygghetsundersökningar och tillgänglig statistik har vi tagit fram en gemensam lägesbild kring tryggheten och brottsligheten i Nynäshamns kommun.

Som ett led i att öka tryggheten utformar Lokalpolisen i Haninge/Nynäshamn, Nynäshamns kommun och Södertörns Brandförsvarsförbund medborgarlöften tillsammans.

Under 2022 lovar Nynäshamns kommun, Södertörns Brandförsvarsförbund och polisen att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som trafikmiljöer, centrumdelar och centrala gångvägar till och från allmänna kommunikationer.

Medborgarlöftet revideras vid behov under löftesperioden.

Aktiviteter

  • För att skapa förutsättningar för en god dialog ska polis, räddningstjänst och kommun tillsammans under året möta kommuninvånare och näringsliv på centrala platser i de olika kommundelarna. Mötet med kommuninvånare kan återupptas efter pandemin.
  • För att förbättra trafikmiljön och minska de upplevda ordningsstörningarna till följd av trafik ska riktade polisinsatser och trafikkontroller genomföras, med särskilt fokus på väg 225. 
  • För att inventera belysning och identifiera andra behov av åtgärder vid gångvägar som leder till och från centrala kommunikationer kommer trygghetsvandringar genomföras med polis, Södertörns brandförsvarsförbund, kommun. Andra aktörer bjuds in utifrån val av område och ansvar.
  • Var tredje fredagskväll träffas representanter från Nynäshamns kommun, Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund tillsammans med ett flertal aktörer på utsättningsmöten. Syftet med utsättningen är att dela den lokala lägesbilden samt enas om koordinerade insatser. Målet är att vara mer proaktiv i det trygghetsskapande och brottförebyggande arbetet i kommunen, med särskilt fokus på unga i riskzon för kriminalitet.