Sök

Österåker – medborgarlöften

Synligare polis, arbete mot brottsdrabbade och ökad trygghet i det offentliga rummet.

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till medborgare. Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt brottsstatistik där en gemensam lägesbild identifierats i Österåker.

Löftet gäller under tiden 20190601-20211231

Utgångspunkten för detta löfte är ett polisiärt och kommunalt åtagande.

Situationen idag

Till lokalpolisområde Täby hör fem stycken kommuner:

Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Vid medborgardialoger i Österåkers Kommun under 2018 har medborgarna framför allt uttalat en önskan av:

 • Arbeta mot droger och kriminalitet.
 • Arbeta för brottsdrabbade.
 • Trygghet i det offentliga rummet.

Det här ska vi göra

Polisen kommer att aktivt jobba för fler synliga insatser under året. Detta kommer att genomföras genom att vi syns i media, på olika evenemang i kommunen, delta i olika samverkansforum riktade inom alla åldersgrupper, genomföra olika informationsinsatser m.m.

 • Polisen ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad synlig personal på utvalada platser och tidpunkter
  "hotspots" som upplevs otrygga i respektive kommun.
 • Polis och kommunen kommer varje år erbjuda en föreläsningskväll för allmänheten om droger och kriminalitet.
 • Polis och kommun kommer att prioritera åtgärder för att minska den öppna droghandeln och den organiserade brottsligheten. Detta kommer att ske genom samverkan med andra aktörer samt att medborgarna kommer regelbundet kunna följa insatserna i olika medier.
 • Oavsett om du drabbas av brott som privatperson, myndighet eller företag så är det viktigt att både kommun och polis sätter de brottsdrabbade i fokus. Ett bra bemötande är viktigt, riktade insatser, samverkan mot brott är några av de insatser som vi kommer att genomföra.
 • Kommunen och polisen fortsätter att arbeta förebyggande med förskolor och skolor för att öka barn och ungdomars trygghet.
 • Kommunen kommer att fortsätta att öka tryggheten i det offentliga rummet. Genom bland annat nattvandring, belysning, siktröjning och andra insatser som kan stärka tryggheten. Kommunen kommer även utöka samverkan med näringsliv och fastighetsägare för att tillsammans ta fram förslag på åtgärder kring otrygga platser.

Förväntad effekt

Syftet med detta medborgarlöfte är att tillgodose de önskemål medborgarna framfört i medborgardialogen kopplat till lägesbilden i Österåker.

Genom ovan beskriven åtgärd i kommunen förväntas den upplevda tryggheten att öka på dessa platser som nämnts i medborgardialogen som ”hot spots”.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöftet ska utvärderas kontinuerligt av respektive parter och kommer att kommuniceras till medborgarna på polisens och kommunens hemsida/sociala medier/lokal media för att medborgarna kontinuerligt ska få en uppföljning på hur arbetet går.