Sök

Sigtuna – medborgarlöften

Polisen och Sigtuna kommun kommer under 2021 - 2022 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare offentlig miljö främst i kommundelarna Valsta och Märsta norra.

Lokala medborgarlöften utgår från genomförda invånardialoger, samverkansdialoger och medarbetardialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Lägesbilden

Polisens invånardialog gav att centrumområden och stationsområden upplevs som mest otrygga, kvälls- och nattetid. Det som skapar otrygghet på dessa platser är bland annat otrygghetsskapande ungdomssamlingar. Vidare gav dialogerna tydligt uttryck för önskan om en ökad synlig närvaro av främst polis och behovet av bra belysning på de platser som upplevs otrygga.

Det här ska vi göra

Under 2020 – 2021 kommer polisen och Sigtuna kommun att ha regelbunden närvaro på platser som upplevs som otrygga i syfte att förhindra otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö, exempelvis bråk, hotfullt beteende och vårdslös mopedkörning. Kommunen arbetar även bland annat med att förbättra belysning på allmän plats för ökad trygghet.

Närvaron av polisens och kommunens resurser kommer att prioriteras i följande miljöer/områden:

  • Centrumområden
  • Stationsområden
  • Platser där ungdomar återkommand samlas

Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor och vistas i Sigtuna kommun.

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas områdena få en tryggare offentlig miljö för boende och besökare.

Följ med i hur det går! 

Löftena kommer att kommuniceras under året genom kommunens och polisens kommunikationskanaler.