Sök

Sollentuna – medborgarlöften

Polisen och Sollentuna kommun kommer under perioden 2023-2024 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare offentlig miljö i hela Sollentuna kommun.

Lokalpolisområde Sollentuna har tagit fram en lokal lägesbild för vart och ett av ansvarsområdena Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommun. Underlaget till lägesbilden är i huvudsak brottsstatistik, trygghetsmätningar och dialoger med medborgare, samverkanspartners och polisens medarbetare. Samverkan genom det strukturerade veckovisa EST-arbetet (effektiv samordning för trygghet) ger en god valideringsbar gemensam lägesbild som kan utvärderas med respektive kommun.

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete som polis, kommun och bolagen gemensamt arbetar för.

Vi uppfyller medborgarlöftet bland annat genom att:

Öka tryggheten i offentlig miljö

Under perioden 2023-2024 kommer polisen och Sollentuna kommun att ha regelbunden närvaro på brottsutsatta platser som upplevs som otrygga i syfte att förhindra droghandel och otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö.

Stöd till särskilt utsatta brottsoffer

Polis ska jobba med brott mot särskilt utsatta brottsoffer och särskilt hänsynslösa gärningsmän (exempel på särskilt utsatta brottsoffer kan vara personer som utsätts för brott i nära relationer, brott mot äldre och unga brottsoffer).

Förebygga risken för ungdom att hamna i kriminalitet

Intensifiera arbetet med att förhindra att unga hamnar i kriminalitet genom bland annat samarbete med kommunen och andra samarbetsaktörer.

Trafikrelaterad brottslighet

Polisiär närvaro och utveckla arbetet i trafiken genom trafikkontroller och andra insatser på platser där trafikbrott är mest frekvent förekommande.

Polisen och Sollentuna kommun följer brottsutvecklingen tillsammans med kommunens veckovisa EST-avstämningar, strategiskt och operativt för att så snabbt som möjligt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Avvikelser kan både hanteras polisiärt och genom att involvera kommun och övriga samverkanspartners genom en insats.

Förväntad effekt

Genom dessa åtgärder bidrar vi till en tryggare offentlig miljö för boende, näringsidkare och besökare i Sollentuna kommun.

Om polisens medborgarlöfte

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och verksamhetsplanering. Syftet är att effektivisera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bland annat genom att väga in medborgarnas perspektiv i samband med prioritering av verksamheten.