Sök

Stockholm, Bromma – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och verksamhetsplanering.

Syftet är att effektivisera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bland annat genom att väga in medborgarnas perspektiv i samband med prioritering av verksamheten.

Detta medborgarlöfte gäller under 2021.

Situationen idag

Lokalpolisområde Vällingby har tagit fram en lokal lägesbild för vart och ett av ansvarsområdena Hässelby-Vällingby, Bromma och Ekerö. Underlag till lägesbilden i samtliga områden är i huvudsak brottstatistik, trygghetsmätningar samt dialoger med medborgare, samverkanspartners och medarbetare.

Utifrån en samlad analys av polisens lokala lägesbild i Bromma identifieras en viss otrygghet bland medborgarna kopplat till rädsla att utsättas för tillgreppsbrott i någon form.

Utifrån arbetsbelastningen hos socialtjänsten i Bromma stadsdel så framkommer att en stor del av deras inkomna ärenden gäller brott i nära relation. De båda sist nämnda är också prioriterade områden i Polisens samverkansöverenskommelse med Bromma stadsdel.

Det här ska vi göra

Med ledning av Polisens samverkansöverenskommelse med Stockholms stad samt den lokala lägesbilden ska Lokalpolisområde Vällingby i följande samverkansområden:

  • Öka den polisiära närvaron på brottsutsatta platser, framförallt under eftermiddagar och kvällar, för att förhindra droghandel och andra brott som följer i dess spår.

Brott mot särskilt utsatta

  • Förebygga brott mot särskilt utsatta brottsoffer (exempel på särskilt utsatta brottsoffer kan vara de som utsätts för brott i nära relationer, brott mot äldre och unga brottsoffer).

Unga i risk för kriminalitet

  • Intensifiera arbetet med att förhindra att unga hamnar i kriminalitet.

Trafikrelaterad brottslighet

  • Öka det polisiära arbetet i trafiken genom trafikkontroller och andra insatser på platser där trafikbrott är mest frekvent förekommande.

Beträffande hela stadsdelsområdet så kommer polisen följa brottsutvecklingen för att så snabbt som möjligt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Åtgärderna kan vara rent polisiära men det kan också handla om att involvera samverkanspartners

Följ med i hur det går

Arbetet kommer följas upp och sedan kommuniceras till medborgarna via bland annat polisens hemsida och på sociala medier där polisen finns på Facebook och Instagram samt genom fortsatta dialoger med medborgare.