Sök

Stockholm, Norrmalm – medborgarlöften 2022

Medborgarlöftet syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta uppnås genom att polisen tillsammans med lokalsamhällets aktörer skapar förtroende samt engagerar och involverar dig som medborgare.

På sikt bidrar medborgarlöftet bl.a. till att skapa en positiv och stabil samhällsutveckling.

Situationen idag

Lokalpolisområde Norrmalm innefattar de centrala delarna av Sveriges huvudstad samt Lidingö stad. Det är ett komplext lokalpolisområde med flera skyddsvärda objekt som exempelvis riksdag, regering och ambassader. Här finns även Sveriges största knutpunkt för kollektivtrafiken samt ett omfattande restaurang- och krogliv. Ett stort antal människor vistas dagligen i lokalpolisområdet vilket skapar en levande stadsbild. Inom lokalpolisområdet finns platser som är prioriterade med anledning av att de är brottsutsatta och upplevs som otrygga.

Ungdomar

Lokalpolisområde Norrmalm ska bedriva riktat och uppsökande arbete för att förebygga personrån, våldsbrott och narkotikabrott bland ungdomar. Vi ska genomföra minst sex polisinsatser med särskilt fokus på dessa brott.

Särskilt utsatta brottsoffer

Lokalpolisområde Norrmalm ska genomföra minst sex brottsförebyggande informationsinsatser som riktar sig mot särskilt utsatta brottsoffer,
exempelvis äldre och utsatta i parrelation. Under året ska vi även vidareutveckla våra arbetsmetoder avseende våld i nära relation.

Otrygga och brottsutsatta platser

Lokalpolisområde Norrmalm ska med en stark lokal närvaro arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i syfte att medborgarna ska vara säkra och känna sig trygga. Vi ska arbeta med platssamverkan på flera platser i lokalpolisområdet och genomföra minst åtta trygghetsvandringar på otrygga och brottsutsatta platser under året.

Kriminella nätverk

Lokalpolisområde Norrmalm ska bedriva riktat och uppsökande arbete mot individer kopplade till kriminella nätverk, i syfte att bland annat beslagta vapen, narkotika och förhindra våldsbrott i lokalpolisområdet. Vidare ska lokalpolisområdet vara delaktig i operativ myndighetssamverkan i syfte att identifiera, förhindra och bekämpa organiserad brottslighet. Vi ska genomföra minst fyra insatser under året med fokus på organiserad brottslighet och brottsvinster, i samverkan med andra myndigheter.

Följ med i hur det går!

Du kan följa vårt arbete via lokalpolisområde Norrmalms konton på sociala medier, polisen Norrmalm Facebook och Instagram.

Erik Åkerlund
Lokalpolisområdeschef Norrmalm
Region Stockholm