Sök

Stockholm, Östermalm – medborgarlöften 2021

Medborgarlöftet innehåller de prioriterade områden som polisen ska arbeta med för att skapa trygghet och jobba brottsföre-byggande. Syftet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Stockholms stadsdel Östermalm under 2021.

Lokalpolisområde Norrmalm har lyssnat på vad du som medborgare tycker att vi ska arbeta med under 2021. Utifrån enkäter och samtal med dig som medborgare tillsammans med vår egen lägesbild lovar vi att prioritera arbetet mot fyra områden. Detta förväntar vi oss ska minska brottsligheten och därigenom öka säkerheten samt din upplevda trygghet.

Vi uppfyller medborgarlöftet bland annat genom

  • Ökad uppmärksamhet gentemot det enskilda brottsoffret med särskilt fokus på utsatta och sårbara brottsoffer inklusive samverkan och informationsinsatser.
  • Kontakt- och relationsskapande arbete och insatser mot ungdomar som begår brott samt att vara en central och pådrivande kraft i samverkansforum kring unga.
  • Samverkan med olika aktörer avseende förebyggande arbete mot narkotika samt insatser mot unga, ostraffade narkotikamissbrukare, öppna drogscener och kriminella nätverk.
  • Trafikinsatser på särskilt utsatta platser för ökad trafiksäkerhet och en förbättrad trafiksituation. Dessa insatser hämmar även kriminella nätverk och annan brottslighet.

Följ arbetet

Du följer vårt arbete via lokalpolisområde Norrmalms konton på sociala medier, polisen Norrmalm Facebook och Instagram.

Tobias Lövström
Lokalpolisområdeschef Norrmalm
Region Stockholm