Sök

Stockholm, Rinkeby-Kista-Spånga-Tensta – medborgarlöften

En tryggare utemiljö i lokalpolisområde Järva.

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Utgångspunkten för dessa löften är ett polisiärt åtagande och löftena gäller från polis till medborgare.

Situationen idag

Lokalpolisområde Rinkebys löften utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild identifierats.

Till lokalpolisområde Rinkeby hör elva geografiska områden:
Hjulsta, Tensta, Lunda, Solhem, Flysta, Bromsten, Sundby, Rinkeby, Kista, Husby, Akalla.

Medborgarna i dessa områden har framför allt uttalat två problemområden i sin vardag som bidrar till otryggheten i utemiljön.

  • Lokala trafik- och fordonsrelaterade problem.
  • Den öppna narkotikahandeln.

Medborgarlöften

  • Att aktivt arbeta mot den vårdslösa körningen som sker med bil, motorcykel och moped i området.
  • Att tillsammans med andra aktörer omhänderta fordon som står trafikfarligt och riskerar att förstöras eller brännas.
  • Att aktivt jobba mot den öppna narkotikahandeln i området genom att riktade aktiviteter sker mot platser och personer som är aktuella i sammanhanget. 

Förväntad effekt

Syftet med dessa medborgarlöften är att tillgodose de önskemål medborgarna framfört. Åtgärderna syftar till att ge området en tryggare utemiljö med en säkrare trafiksituation, färre fordonsrelaterade brott och mindre narkotika ute i lokalsamhället.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp och utvärderas för att sedan kommuniceras till medborgarna via bl a stadsdelarnas hemsidor och polisens facebook.