Sök

Polisens arbete i Rinkeby-Kista-Spånga-Tensta

Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Järva, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. En strukturerad samverkan mellan stad och polis ska leda till ett effektivt och samordnat brottsförebyggande arbete.

Syfte

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att skapa en gemensam inriktning för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inom Järva. Överenskommelsen ska säkerställa att arbetet sker strukturerat och utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

Lokalt prioriterade samverkansområden

I samverkansöverenskommelsen för Järva har fyra lokala samverkansområden identifierats som prioriterade:

 • Nyrekrytering.
 • Otillåten påverkan.
 • Otrygga brottsutsatta platser.
 • Kriminella konflikter.

För varje område har en samverkansgrupp bildats med representanter från stadsdelsförvaltningarna, polisen, utbildningsförvaltningen och trafikkontoret.

Nyrekrytering

I samverkansgruppen Nyrekrytering ingår representanter från stadsdelsförvaltningarna, polisen och utbildningsförvaltningen. Åtgärder fokuseras på områden där samverkan kan utvecklas och alla parter kan bidra.

Prioriteringar och åtgärder

Arbete fortsätter med bland annat samverkansnav, metoderna för våldsprevention (MVP och Agera tillsammans) samt genom att utreda/diskutera information om och vägledning till fritidsverksamheter. Former för stärkt samverkan med civilsamhället ska undersökas.

Utvecklingsarbeten kring dialogmöte mellan föräldrar/anhöriga och myndigheter och utsättningsmöten har lagts till i målstyrningen.

Samtliga resultatmål kvarstår med ett förtydligande kring att strukturerad vuxenledd verksamhet avser fritiden. Aktiviteter och indikatorer har tagits fram. Genom en tydligare målstyrning med aktiviteter och indikatorer kommer uppföljningen att förenklas.

Otrygga och brottsutsatta platser

Målsättningen med arbetet är en ren och trivsam stadsmiljö som befolkas av boende, yrkesverksamma, näringsidkare och besökare, vilket minskar grogrunden för kriminell verksamhet och ökar tryggheten.

För att komma till rätta med brister i den fysiska miljön som skapar otrygghet och otrivsel används verktygen trygghetsinventering, platssamverkan och platsaktivering. Arbetet sker systematiskt genom att identifierade brister åtgärdas, följs upp och kommuniceras till befolkningen och näringsidkare.

Platsaktivering tillför trivselskapande aktiviteter till det offentliga rummet.

Prioriteringar och åtgärder

Fokus kommer ligga på fortsatt vidareutveckling av pågående platssamverkan i Kista, Akalla och Rinkeby, Tensta centrum, Bromsten och Spånga centrum samt uppstart i Husby centrum. Det verktyg som även fortsatt kommer att användas är trygghetsinventeringar, trygghetsinvesteringar, och platsaktivering. Arbetet fortsätter med vidareutveckling av enkät för att kunna följa upp resultat av platssamverkan på lokal nivå.

Otillåten påverkan

Utgångspunkten för arbetet inom otillåten påverkan är att minska förekomsten av påtryckningar mot myndighetspersoner i syfte att påverka dennes yrkesutövning. Syfte är att säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor är en integrerad del i verksamhetsplaneringen, att optimera samverkan mellan säkerhets- och personalfunktioner och att minska olika påverkansfaktorer som kan öka risken för otillåten påverkan.

Prioriteringar och åtgärdsplan

arbetet i samverkansgruppen att fortgå som ett stöd för utvecklingen inom respektive förvaltning/myndighet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

 • Fortsatt arbete med utbildning
 • Revidera stödmodell (rutiner checklistor mm) och förankring av dessa i respektive verksamhet
 • Ta fram rapporteringsmodell för otillåten påverkan
 • Kartläggning av benägenheten att anmäla.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

 • Kartläggning förekomsten av otillåten påverkan
 • Kartläggning av benägenheten att anmäla

Utbildningsförvaltningen

 • Utbilda personalen på skolorna

Lokalpolisen

 • En prioriterad fråga under 2022 är att jobba mer uppsökande, relationsskapande och med ett större fokus på det brottsförebyggande arbetet i syfte att öka anmälningsbenägenheten.
 • Fokuslista på gärningsmän kopplat till kriminella nätverk som har särskilt stor påverkan på innevånare och lokalsamhället i stort.
 • Fler områdespoliser som jobbar riktat mot den lokala problem varav otillåten påverkan är en prioritering

Kriminella konflikter

Fokus är att utveckla samverkan på individnivå med olika relevanta aktörer och att ha en välfungerande avhopparverksamhet. Under året har ett intensivt utvecklingsarbete genomförts när det gäller både stadsövergripande arbete med avhopp och det lokala arbetet med Sociala insatsgrupper, unga vuxna och ungdomar.

Prioriteringar och åtgärder

Eftersom pandemin har försvårat och försenat delar av arbetet finns det starka skäl att inom gruppen Kriminella konflikter fortsätta arbetet med samma syfte, mål och resultatmål under 2022. Stadsdelsförvaltningarna bör också tillsammans med polis och skola och när det gäller sociala insatsgrupper (SIG) unga vuxna och SIG unga samt samverkansparterna i Trefas analysera eventuella olikheter i arbetssätt eftersom resultatmålen skiljer sig åt.

Sammantagen bedömning av lokal lägesbild

Den sammantagna bedömningen är att det finns anledning att behålla de lokalt prioriterade områdena Nyrekrytering, Otillåten påverkan, Otrygga och brottsutsatta platser och Kriminella konflikter och utifrån detta fortsätta arbetet i de samverkansgrupper som bildats. Övriga områden kommer fortsätta att hanteras i linjeverksamheterna.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp och utvärderas för att sedan kommuniceras till medborgarna via bl a stadsdelarnas hemsidor och polisens facebook.