Sök

Täby – medborgarlöften

Medborgarlöften gäller 2021-2022 och är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till invånare.

Lokala medborgarlöften utgår från genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt brottsstatistik där en gemensam lägesbild upprättats av kommun och polis. Utgångspunkten för dessa löften är ett polisiärt och ett kommunalt åtagande.

Situationen idag

Resultaten av polisens trygghetsundersökning 2020 visar att brottsutsattheten generellt sett är lägre i Täby kommun, jämfört med snittet för övriga kommuner i region Stockholm. Andelen som är mycket eller ganska trygga är också högre i Täby kommun, jämfört med snittet för övriga kommuner i regionen. Det går däremot att identifiera att oron att utsättas för bostadsinbrott är högre i Täby kommun, jämfört med regionen i stort.

Resultaten från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens arbete framöver, men ska samtidigt ses som ett av flera faktaunderlag som bidrar till en gemensam lokal lägesbild för lokalpolisområde Södra Roslagen samt Täby kommun.

Det här ska vi göra

Nedan medborgarlöften är ett polisiärt och kommunalt åtagande. Med utgångspunkten att öka tryggheten där människor bor och verkar ska polisen tillsammans med Täby kommun arbeta händelseinriktat med insatser som syftar till att motverka uppkomsten av brott, ordningsstörningar och otrygghet i kommunens offentliga miljöer. Detta innebär:

  • Polisen i lokalpolisområde Södra Roslagen ska kontinuerligt genomföra trygghetspatrulleringar på strategiskt utvalda platser och öka synligheten på brottsintensiva platser i kommunen under brottsfrekvent tid.
  • Täby kommun ska kontinuerligt arbeta uppsökande och förebyggande genom de funktioner kommunen har till sitt förfogande, däribland fältgruppen, kommunvakter, väktarbevakning och nattvandring. Detta ska ske vid de platser och områden som av olika orsaker upplevs otrygga, samt vid de platser där ungdomar vistas.

Förväntad effekt

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska öka tryggheten samt minska antalet brott och ordningsstörningar i kommunen.

Följ med i hur det går!

Arbetet med medborgarlöftena skall utvärderas kontinuerligt under året och kommer kommuniceras till invånarna genom polisens och kommunens hemsida/sociala medier. Detta genomförs för att invånarna kontinuerligt ska få möjlighet att ta del av hur arbetet går.