Sök

Upplands-Bro – medborgarlöften

Polisen och Upplands-Bro kommun fokuserar på att tillsammans arbeta för en tryggare miljö i kommunen. Arbete pågår för att ta fram nya medborgarlöften. Nedan kan du läsa tidigare löften.

Polisen och Upplands-Bro kommun kommer under 2022-2024 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare miljö i kommunen.

Informationsinsamling

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som kommun och polis har ett gemensamt ansvar för. Som underlag till det lokala medborgarlöftet ligger flertalet genomförda dialoger, både med medborgare, näringsliv och medarbetare. Information kring den lokala lägesbilden uppdateras även i de aktuella samverkansforum mellan kommun och polis som genomförs kontinuerligt.

Medarbetardialoger har genomförts med både Upplands-Bro kommun och Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro. Öppna medborgardialoger har genomförts på offentliga platser runt om i kommunen vid fyra innan annonserade tillfällen. Information från näringslivet har inhämtas genom polis och trygghetssamordnares medverkan under Näringslivsdagen våren 2022. Ett ungdomsperspektiv har erhållits genom öppna dialoger på Upplands-Bro gymnasium och vid två tillfällen har seniorer bjudits in för samtal för att tillförsäkra även ett specifikt seniorperspektiv.

Utöver detta har statistik, enkätsvar och tidigaresamverkansöverenskommelse legat till grund för informationen till medborgarlöftet.

Lägesbilden

I samverkansforum samt i dialoger har stort fokus hamnat på ungdomsfrågor. Ungdomar utan fritidssysselsättning ses i riskzon för att rekryteras till kriminella nätverk, men även när det gäller risk för brottslighet eller annat otrygghetsskapande. Önskemål har funnits att satsa mer på aktiviteter för ungdomar samt för kommuninnevånare över lag.

I medarbetardialoger har stort fokus legat på ungdomar och narkotika, samt narkotikans konsekvenser i form av kriminalitet och skadegörelse. I medborgardialoger har gängkriminalitet och den grövre brottsligheten upplevts som prioriterade områden. Särskilt utpekad otrygg plats är framförallt centrala Bro. 

Det framkommer ofta i medborgardialoger en önskan om polisen och kommunens synlighet i offentlig miljö, som en trygghetsskapande faktor i sig. Sammanfattningsvis kan sägas att medborgare upplever sig trygga när platsen är väl belyst och befolkad, när en känner många i sitt närområde samt vid naturlig synlighet av polis, väktare och andra trygga vuxna – inte bara när brott begåtts.

Det framkommer i dialoger med seniorer att stor del utsatts för telefonbedrägerier.

Medborgardialogerna har upplevts som mycket positiva och trygghetsskapande aktiviteter där polis/kommun och kommunmedborgare kunnat mötas för att utbyta information och synpunkter. Det framkommer att både polis och kommun behöver förbättra sin kommunikation ut till medborgare kring de trygghetsinsatser som redan idag görs i kommunen.

Det här ska vi göra

Under perioden från beslutsdatum 2022 till och med december 2024 kommer lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro och Upplands-Bro kommun att särskilt fokusera på en ökad synlighet och kommunikation med medborgare, ungdomsfrågor, narkotika samt nätverksrelaterad kriminalitet. Prioriterat område är Bro, men samtliga områden i kommunen berörs.

I vårt medborgarlöfte till dig som bor i Upplands-Bro kommer polis och kommun att göra följande:

  • Tillsammans med kriminalvården implementera GVI (Group Violence Intervention) under 2022- 2023. Arbetet med GVI riktar sig mot den grövsta brottsligheten och skjutvapenvåldet i vårt samhälle och tar krafttag mot den nätverksorganiserade brottsligheten.
  • Minst en gång per termin genomföra mobila medborgardialoger i Upplands-Bro kommun med hjälp av kommunbuss och polisbil. Dessa dialoger har ett tydligt trygghetsfokus och förutom öppna samtal kommer information kring det trygghetsarbete som görs i kommunen att ges, och önskemål och tankar från kommunmedborgare att inhämtas.
  • Genomföra minst två tematräffar/informationsträffar per termin riktade till medborgare i Trygghetscenter i Bro. Under ovan nämnda mobila medborgardialoger kommer förslag på teman inhämtas av medborgare och redan planerade träffar kommer att presenteras och bjudas in till.
  • Under 2022 sammanställa en modell för att öka barn och ungas samhällstillit, där kommun och polis medverkar. Modellen innefattar strukturerade möten mellan polis och barn/ungdomar barn där unga är delaktiga i utformningen.
  • Genomföra minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser i samverkan Lokalpolisområde Järfälla/Upplands- Bro och Härnevimottagningen i Upplands-Bro.
  • Minst en gång per läsår bjuda in föräldrar till en föreläsning med fokus narkotika, ungdomar och kriminalitet samt vid önskemål medverka på skolornas föräldramöten med syfte att visa synlighet samt ge info kring ovan.
  • Per år genomföra minst sex i förväg planerade synlighetsinsatser/trygghetsinsatser, framförallt med fokus på centrala Bro. Planerade tillfällen där polis, kommunal verksamhet och civilsamhället finns på plats i det offentliga rummet tillsammans.
  • Ge ut information till seniorer om hur man kan skydda sig mot bedrägerier.

Förväntad effekt

Syftet med medborgarlöftet är att tillgodose de önskemål som medborgarna framfört under medborgardialogerna. Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas området bli en tryggare miljö för de som vistas i områdena.

Följ med i hur det går!

Löftet ska följas upp under giltighetstiden och kommer att kommuniceras till medborgarna främst på polisens och kommunens hemsidor samt i sociala medier. Detta kan även kommuniceras vid öppna dialoger på Trygghetscenter och genom kommunbussen, samt vid gemensamma insatser.