Sök

Upplands Väsby – medborgarlöften

Polisen och Upplands Väsby kommun kommer under 2021 och 2022 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare offentlig miljö främst i kommundelarna Centrala Väsby och stationsområdet.

Lokala medborgarlöften utgår från genomförda medborgar-, samverkans- och medarbetardialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommunens nämnder och bolag gemensamt arbetar för.

Lägesbilden

Medborgarenkäter visar att centrala Väsby och stationsområdet upplevs som otrygga, kvälls- och nattetid. Det som skapar otrygghet på dessa platser är bland annat otrygghetsskapande ungdomssamlingar. Vidare finns ett tydligt uttryck för önskan om en hög synlig närvaro av trygghetsresurser, främst polis, och behovet av situationellt brottsförebyggande arbete.

Det här ska vi göra

Under 2021 och 2022 kommer polisen och Upplands Väsby kommun ha riktad närvaro utifrån våra olika roller på de platser som upplevs som mest otrygga. Polisen arbetar framförallt mot tongivande kriminella och kommunen fokuserar på förebyggande arbete mot unga i riskzon för kriminalitet.

Kommunen arbetar även bland annat med att förbättra utemiljön på allmän plats för ökad trygghet.

Närvaron av polisens och kommunens resurser kommer att prioriteras i följande miljöer/områden:

  • Centrala Väsby
  • Stationsområdet
  • Platser där ungdomar återkommande samlas

Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor och vistas i Upplands Väsby kommun.

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas områdena få en tryggare offentlig miljö för boende och besökare.