Sök

Vallentuna – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av lokalpolisområde Täby och Vallentuna kommuns långsiktiga trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Detta medborgarlöfte utgår ifrån genomförda medborgar-, medarbetar- ­och samverkansdialoger samt analys av lokal brotts-, och trygghetsstatistik.

Medborgarlöftet är ett åtagande gentemot medborgarna som polis och kommun gör i samverkan.

Löftet gäller under år 2021 och 2022.

Situationen idag

I Vallentuna kommun finns ett behov av:

  • Mer synlig polis
  • Att skapa en trygg och säker miljö i Vallentuna kommun där människor och företag ges möjlighet att utvecklas och växa i
  • Att skapa och främja goda förutsättningar för barn och ungdomars uppväxtvillkor

Det här ska vi göra under 2021 och 2022

  • Polisen ska genomföra punktinsatser mot otrygga eller brottsutsatta platser i Vallentuna kommun utifrån underrättelsebaseras information.
  • Kommunen ska kontinuerligt verka för att genomföra åtgärder och förändringar i den fysiska miljön genom bland annat belysning, siktröjning, och klottersanering.
  • Kommun och polis ska tillsammans arbeta för att främja goda förutsättningar som stärker barn och ungas psykiska hälsa samt förebygger användandet av alkohol och narkotika.
  • Kommun och polis ska tillsammans öka medborgarnas och lokalsamhällets medvetenhet och delaktighet om det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas den allmänna upplevelsen av trygghet bland invånarna i Vallentuna kommun stärkas.

Andra förväntade effekter är att den psykiska hälsan bland barn och unga ökar samt att färre ungdomar testar alkohol och narkotika. 

Följ hur det går

Arbetet med medborgalöftet följs kontinuerligt upp genom samverkansforumet Tryggare Vallentuna. Medborgarlöftet kommer att utvärderas och sedan kommuniceras till invånare på polisens och kommunens hemsida/ sociala medier/ lokal media.