Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Trelleborg – medborgarlöften

Samverkansavtal tecknat mellan Trelleborgs kommun och lokalpolisområde Trelleborg.

Samverkansöverenskommelse Trelleborg 2019-2022Medborgarlöften gäller 2020 och 2021

Inledning

Löftet baseras på den lokala lägesbilden som har tagits fram av polisen och kommunen samt på synpunkter som kommuninvånare framfört på medborgardialogmöte.
Polisens och kommunens gemensamma lägesbild tar sin utgångspunkt i polisens brottsstatistik, den senaste trygghetsmätningen, medborgardialoger, medarbetardialoger samt kontakt med lokala aktörer i Trelleborgs kommun.

Lägesbild

Under 2019 har polisen genomfört medborgardialoger i Trelleborg. Syftet med dialogerna har varit att få en genomlysning av medborgarnas uppfattning om hur Trelleborgs centrum och angränsande område kan bli en tryggare och säkrare plats.

Vid medborgardialogerna framkom följande önskemål:

  • Fler och synligare poliser samt fotpatrullerande poliser.
  • Motverka att gäng etablerar sig
  • Motverka att det blir uppehållsplatser för missbrukare i centrala Trelleborg.

Utifrån lägesbilden som vi har tagit fram, ser vi att generella problem i form av buskörningar, ungdomsgäng samt tillgång på narkotika för närvarande är framträdande i Trelleborgs centrum.
Trelleborgs kommun och Lokalpolisområde Trelleborg har gemensamt identifierat de otrygga platser som sammanfaller med Medborgarlöftets lägesbild, vilket kommer att generera i konkreta åtgärder från polisen och kommunen.

Medborgarlöften i Trelleborg 2020-2021

  • Polisen lovar hög närvaro, synlighet och tillgänglighet bland annat genom fotpatrullering
  • Polisen och kommunen lovar att ha ett aktivt brotts- och drogförebyggande arbete
  • Kommunen lovar att ha ett samordnat och effektivt arbete för social hållbarhet för pojkar och flickor.
  • Polisen och kommunen lovar att i samverkan identifiera trafikfarliga platser, samt vidta åtgärder på dessa platser
  • Polisen och kommunen lovar en kontinuerlig samverkan i syfte att motverka drogproblematik, stölder och andra ordningsstörningar och ett särskilt fokus på ungdomars drogproblematik
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans genomföra riktade medborgardialoger t ex trygghetsvandringar mot olika grupper av medborgare i kommunen, för att identifiera otrygga och brottsutsatta platser samt ta fram förslag på lämpliga åtgärder för att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten på dessa platser.

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske kvartalsvis. En sammanfattning ska göras innan årsskiftet 2021-2022.

Trelleborg 2020-09-21

Lars-Gunnar Björnqvist
Lokalpolisområdeschef

Mikael Rubin
Kommunstyrelsens ordförande

Dokument