Sök

Årjäng – medborgarlöften

Årjängs kommun och lokalpolisområde Arvika har i sin samverkansöverenskommelse kommit överens om att arbeta med Medborgarlöften.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens styrmodell och innebär att kommunen och polisen gemensamt ska ta fram aktuella fokusområden baserade på den lokala lägesbilden.

Syftet med medborgarlöftet är att genom ökad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i Årjäng kommun

Medborgarlöfte 2024

 • Polisen tillsammans med Årjäng kommun kommer att samordna det förbyggande arbetet utifrån den regionala ANDT-strategin med följande fokusområden:
  • antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopingmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • antalet döda i trafik påverkade av alkohol eller narkotika ska minska.
 • Polisen tillsammans med Årjäng kommun kommer fortsätta att arbeta med ökad synlighet
 • Polisen tillsammans med Årjäng kommun kommer arbetar för en lugnare och tryggare trafikmiljö

Aktiviteter

ANDT

Gemensamma aktiviteter:

 • Narkotikainformation riktad till föräldrar
 • Fortsatt arbete i etablerade former för samverkan mellan polis, skola, socialtjänst samt andra interna och externa aktörer

Kommunens aktiviter:

 • Socialtjänsten arbetar ute vid särskilda tillfällen med gemensam utsättning med polis och andra aktörer

Polisiära aktiviteter:

 • Narkotikainsatser-inriktning ungdomar
 • Trafikkontroller-alkohol/narkotika

Synlighet

Gemensamma aktiviteter:

 • Medborgardialog i olika forum

Polisiär aktivitet:

 • Fotpatrullering

Trafikmiljö

Polisiär aktivitet:

 • Arbeta med befintliga operativa metoder så som polislagen 13 § samt vara öppen för nya effektiva metoder
 • Arbeta för en förändring i lagstiftning gällande högtspelande fordon i lokala delar av Årjäng

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas. Uppföljning av effekter sker med hjälp av tillgänglig statistik samt genom medarbetar- och medborgardialog.

Kommunikation om arbetet sker via lokalmedia, kommunen hemsida och sociala media. Hur arbetet kommuniceras bestäms i framtagen kommunikationsplan.

Medborgarlöftet börjar gälla den dagen löftet skrivs under och gäller tills dess att ett nytt medborgarlöfte tecknas.