Sök

Arvika – medborgarlöften

Arvika kommun tillsammans med Lokalpolisområde Arvika har i den gemensamma samverkansöverenskommelsen beslutat att arbeta med Medborgarlöften.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens styrmodell och innebär att kommunen och polisen gemensamt ska ta fram aktuella fokusområden som sedan formas till löften. Det är den lokala lägesbilden som är utgångspunkt för polisens lokala mål och grunden till aktuella medborgarlöften. Lägesbilden tas fram genom att båda parter utför medarbetar- samt medborgardialoger, utöver dialogerna läggs befintlig statistik som tillsammans skapar den aktuella lägesbilden.

Syftet med medborgarlöften är att genom ökad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Lägesbild

I Arvika kommun har följande lägesbild identifierats: narkotika, trafikproblematik (såsom RV 61 och bristande hänsynstagande av cyklister). Ytterligare önskemål är mer synlig polis. Narkotikaproblemen har även beröringspunkter med andra områden som inbrott och trafikbrott.

Medborgarlöfte 2024

 • Polisen tillsammans med Arvika kommun kommer att samordna det förbyggande arbetet utifrån den regionala ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) -strategin genom följande fokusområden;
  • minska risken för individer att hamna i missbruk, med betoning på unga
  • arbeta för en minskning av antalet drog- och alkoholpåverkade i trafiken
 • Polisen tillsammans med Arvika kommun kommer fortsätta att arbeta med ökad synlighet
 • Polisen tillsammans med Arvika kommun kommer arbetar för en lugnare och tryggare trafikmiljö

Aktiviteter

Unga och missbruk

Gemensamma aktiviteter:

 • Narkotikainformation riktad till föräldrar
 • Fortsatt arbete i etablerade former för samverkan mellan polis, skola, socialtjänst samt andra interna och externa aktörer

Kommunens aktiviter:

 • Socialtjänsten arbetar ute vid särskilda tillfällen så som Hamnfesten, skolavslutning, Márten med gemensam utsättning med polis och andra aktörer

Polisiära aktiviteter:

 • Narkotikainsatser–inriktning ungdomar
 • Trafikkontroller-alkohol/narkotika

Förväntad effekt:

Färre ungdomar som inleder missbruk (lång sikt)

Synlighet

Gemensamma aktiviteter:

 • Medborgar- och medarbetardialog i olika forum

Polisiär aktivitet:

 • Fotpatrullering

Förväntad effekt:

Medborgare upplever en ökad trygghetskänsla genom att polisen och kommunen fortsätter att arbeta med sin synlig- och tillgänglighet.

Trafikmiljö

Polisiär aktivitet:

 • Arbeta med befintliga operativa metoder så som polislagen 13 § samt vara öppen för nya effektiva metoder
 • Arbeta för en förändring i lagstiftning gällande högtspelande fordon i lokala delar av Arvika

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas. Uppföljning av effekter sker med hjälp av tillgänglig statistik samt erfarenheter från berörd personal.

Kommunikation om arbetet sker via lokalmedia, kommunen hemsida och sociala media. Hur arbetet kommuniceras bestäms i framtagen kommunikationsplan.

Medborgarlöftet börjar gälla den dagen löftet skrivs på och gäller till dess att ett nytt medborgarlöfte tecknas.