Sök

Eda – medborgarlöften

Eda kommun tillsammans med lokalpolisområde Arvika har i den gemensamma samverkansöverenskommelsen beslutat att arbeta med Medborgarlöften.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens styrmodell och innebär att kommunen och polisen gemensamt ska ta fram aktuella fokusområden som sedan formas till löften. Det är den lokala lägesbilden som är utgångspunkt för polisens lokala mål och grunden till aktuella medborgarlöften.

Lägesbilden tas fram genom att båda parter utför medarbetar- samt medborgardialoger, utöver dialogerna läggs befintlig statistik som tillsammans skapar den aktuella lägesbilden.

Syftet med medborgarlöften är att genom ökad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Medborgarlöfte 2024

 • Polisen tillsammans med Eda kommun kommer att samordna det förbyggande arbetet utifrån den regionala ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) -strategin genom följande fokusområden;
  • minska risken för individer att hamna i missbruk, med betoning på unga
  • arbeta för en minskning av antalet drog- och alkoholpåverkade i trafiken
 • Polisen tillsammans med Eda kommun kommer fortsätta att arbeta med sin ökade synlighet

Aktiviteter

ANDT

Gemensamma aktiviteter:

 • Information till föräldrar utifrån ANDT-strategin
 • Fortsatt arbete i etablerade former för samverkan mellan polis, skola, socialtjänst samt andra interna och externa aktörer
 • Fördjupa samarbetet mellan socialtjänsten och polis gällande ungdomar

Förväntad effekt

Färre unga som inleder missbruk (lång sikt).

Alkohol och droger i trafiken

Gemensamma aktiviteter:

 • Information till skolpersonal och föräldrar

Polisiära aktiviteter:

 • Polisen ska arbeta aktivt utifrån de tips som inkommer gällande drog- och alkoholrattfylleri samt arbeta med fasta kontroller

Kommunens aktiviteter:

 • Information till elever.

Synlighet

Gemensamma aktiviteter:

 • Medborgardialog i olika forum

Polisiär aktivitet:

 • Fotpatrullering

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas. Uppföljning av effekter sker med hjälp av tillgänglig statistik samt genom medarbetar- och medborgardialog.

Kommunikation om arbetet sker via lokalmedia, kommunen hemsida och sociala media. Hur arbetet kommuniceras bestäms i framtagen kommunikationsplan.

Medborgarlöftet börjar gälla den dagen löftet skrivs under och gäller tills dess att nytt löfte tecknas.