Sök

Forshaga – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens styrmodell. Det är lokalpolisområde Karlstad (LPO Karlstad) som lovar att genomföra och kommunicera genomförda åtgärder.

LPO Karlstad gör detta tillsammans med Forshaga kommun som gemensamt genomfört medborgardialog i form av enkäter. LPO Karlstad gör detta tillsammans med Forshaga kommun. Polisen har veckovis genomfört medborgardialog genom fysiska samtal med kommuninvånare. Medborgardialogen och andra tillgängliga datakällor har analyserats för att ringa in aktuella problemområden.

Problemområde

Den sammanvägda bilden av de problemområden som finns i Forshaga kommun är:

 1. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.
 2. Stölder och inbrott.
 3. Trafikbrott

 

Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter. LPO Karlstad och Forshaga kommun kommer under 2023–2025 att inrikta sig på ett problemområde, arbetet mot:

narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet bland ungdomar och unga vuxna.

Medborgarlöftet gäller från 1 januari 2023 - 31 december 2025, med möjlighet att revidera under tiden om behov uppstår.

 

Lokalpolisområde Karlstad kommer att genomföra

 • Arbete med synlighet i kombination med uniformerad fotpatrullering kring platser och miljöer som utmärkt sig som otrygga.
 • Trafikkontroller med fokus på hastighet, trimmade mopeder samt A-traktorer vid särskild utsatta platser.
 • Riktade insatser mot narkotika och ungdomar och även narkotikaförsäljning om underrättelseläget medger detta.
 • Upprätthållande av lokalt poliskontor vid ett tillfälle per vecka. Företrädesvis med hjälp av det mobila poliskontoret för att stärka den polisiära närvaron och upplevda tryggheten.
 • Besöka Forshagaakademien samt grundskolorna i preventivt syfte samt jobba med polisiär synlighet i denna miljö.

 

Polisen och kommunen kommer tillsammans att:

 • Utöka samverkan mellan polis och socialtjänst relaterat till ungdomar och tidiga insatser.
 • Genomföra kontroll mot verksamhet som har alkoholtillstånd.
 • Tillsammans med socialtjänst genomföra förebyggande samtal med ungdomar i riskzon.
 • Kontinuerliga samverkansmöten med uppdatering av aktuell lägesbild i syfte att gemensamt effektivt jobba mot samma problembild.
 • Genomföra informationskampanjer riktat till föräldrar och ungdomar kopplat till aktuell lägesbild.

 

Forshaga kommun kommer att:

 • Kontinuerligt kontrollera aktuell intern lägesbild.
 • Genomföra riktade informationskampanjer genom ANDT-arbetet.
 • Bibehålla upptäckargruppens arbete med ungdomar i riskzonen.
 • Erbjuda och informera om kostnadsfri rådgivning kring alkohol, droger och spelmissbruk.
 • Kompetensutveckla personal för att tidigt upptäcka missbruk och kunna sätta in tidiga åtgärder.
 • Erbjuda allmänheten föreläsningar om alkohol och narkotika.
 • Erbjuda ungdomar mötesplatser och aktiviteter under lov och helger.
 • Anlita väktare som åker runt i kommunen bland annat för att förebygga brott och skapa trygghet.