Sök

Grums – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en viktig del i polisens och kommunens samverkan och ingår i Polismyndighetens styrmodell. Det är lokalpolisområde Karlstad (LPO Karlstad) som lovar att genomföra och kommunicera genomförda åtgärder.

LPO Karlstad gör detta tillsammans med Grums kommun. LPO Karlstad har genomfört medborgardialog genom fysiska samtal med kommuninvånare samt informationsinhämtning via olika sociala medier. Vi har tillsammans analyserat medborgardialogen och Grums kommuns kartläggning av brottslighet och otrygghet samt andra tillgängliga datakällor för att ringa in aktuella problemområden.

 

Problemområde

Den sammanvägda bilden av de problemområden som finns i Grums kommun är:

 1. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.
 2. Trafikbrott
 3. Stölder och inbrott.

 

Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter. LPO Karlstad och Grums kommun kommer under 2023–2025 att inrikta sig på ett problemområde, arbetet mot:

narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet bland ungdomar och unga vuxna.

Medborgarlöftet gäller från 1 januari 2023 - 31 december 2025, med möjlighet att revidera under tiden om behov uppstår.

 

Polisen kommer att genomföra

 • Insatser mot narkotikaförsäljning samt annan olovlig hantering av droger med hänsyns till aktuell underrättelsebild.
 • Trafikkontroller på olika platser inom kommunen med fokus på droger och alkohol i trafiken.
 • Besök på skolor och fritidsgård samt jobba aktivt med synlighet i ungdomsmiljöer.
 • Upprätthållande av lokalt poliskontor vid ett tillfälle per vecka. Företrädesvis med hjälp av det mobila poliskontoret för att stärka den polisiära närvaron.
 • Uniformerad fotpatrullering runt centrala delarna och resecentrum i ordningshållande och trygghetsskapande syfte.

 

Polisen och kommunen kommer tillsammans att:

 • Utöka samverkan mellan polis och socialtjänst relaterat till ungdomar och tidiga insatser.
 • Tillsammans med socialtjänst genomföra förebyggande samtal med ungdomar i riskzon.
 • Kontinuerlig delning av aktuella lägesbilder i samverkan mellan social, skola, fritidsverksamhet och polis som underlag för gemensamma insatser i det brottspreventiva arbetet.
 • Genomföra samordnat arbete med stöd av aktuell framtagen lägesbild.
 • Gemensamma informationskampanjer riktat till kommuninvånare med fokus på föräldrar, ungdomar och föreningsliv.

 

Kommunen kommer att:

 • Utveckla det interna samarbetet och struktur för att etablera tidiga insatser gällande ungdomar/föräldrar som är i behov av stöd och hjälp.
 • Aktivt jobba med ANDTS frågor samt information och upplysning kring detta riktat till medborgarna.
 • Kontinuerlig kontroll och uppföljning av aktuell lägesbild.
 • Genomföra kontroller mot verksamhet som innehar alkohol samt tobakstillstånd.