Sök

Hagfors – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Situationen idag

Sedan 2015 har Medborgarlöftet mellan Hagfors kommun och Lpo Torsby haft fokus på att bibehålla tryggheten i kommunen, motverka droganvändningen bland unga samt få en tryggare trafikmiljö. Dessa fokusområden är fortsatt aktuella och något som vi fortsatt vill prioritera.

Undersökningen ”Elevers drogvanor” som görs bland unga visar bla annat på att attityden till droger börjar bli mer liberal än tidigare och det är därför oerhört viktigt att vara aktiv och jobba med detta. Det ses även en viss ökning när det gäller brukande av tobak och unga som nyttjar alkohol. Det är viktigt att tidigt fånga upp olika signaler kring detta med droger samt aktivt jobba med att förebygga, så att ungdomar inte hamnar i ett missbruk.

När det gäller trafikmiljön, så har det de senaste åren kommit in allt fler klagomål från allmänheten kring störande trafik och högt spelande av musik från motorfordon i centrum. Det är främst kvällar- och helger som problemen upplevs som mest. Trots att polisen nu har möjlighet att utfärda böter på högt spelande musik från fordon, så är det inte lösningen på problemet utan det gäller att jobba mot detta på flera olika plan, som tex genom dialog, se över trafikmiljön, möta upp attityder kring detta mm.

Det här ska vi göra

Polisen och Hagfors kommun lovar att gemensamt fortsätta arbeta för att motverka droganvändningen bland unga samt jobba aktivt med trafikmiljön i centrum och på så vis bibehålla tryggheten i kommunen.

Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:

Trafikmiljön

  • Trafikkontroller ska under året genomföras med fokus på beteende-, hastighet och alkohol/droger. Kontrollerna ska genomföras både som riktade insatser och som en del i polisens linjearbete/ Polisen
  • Översyn av- och i förekommande fall förbättring av trafikmiljön ska ske.
  • Samverkan mellan tekniska avdelningen och polisen i frågor som rör trafikmiljön och då det är befogat/ Kommunen och polisen.

Alkohol och droganvändningen

  • Regelbunden kontakt mellan skolan, socialtjänsten och polisen (SSP-möten) för att på bästa sätt uppmärksamma och agera mot tidiga tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet och droger/ Polisen och kommunen.
  • Skolan, socialtjänsten och polisen ska tillsammans förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser kring barn och ungdomar som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet och droger. / Kommunen och Polisen
  • Jobba aktivt med förebyggande insatser mot unga för att undvika att unga hamnar i ett missbruk/ Kommunen och Polisen

Tryggheten

  • Trygghetsskapande patrullering på publika platser/ Polisen
  • Trygghetsfrågor ska regelbundet beaktas i Trygghetsrådet/ Polisen och kommunen
  • Samverkan ska ske mellan polisen, näringslivet och bostadsbolaget/ Polisen och kommunen

Tidsram

Medborgarlöftet och dess aktiviteter pågår under två år framåt från det att de tecknas.

Uppföljning

Medborgarlöftets resultat ska årligen följas upp i Trygghetsrådet. En redovisning av antalet genomförda aktiviteter ska presenteras i genomförandeplanen gällande ANDT och brottsförebyggande arbete. ELSA-undersökningen ska fortsätta tas med i uppföljningen för att se hur ungdomarnas hälsa utvecklas.