Sök

Hammarö – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens styrmodell. Det är lokalpolisområde Karlstad (LPO Karlstad) som lovar att genomföra och kommunicera genomförda åtgärder.

LPO Karlstad gör detta tillsammans med Hammarö kommun som gemensamt genomfört medborgardialoger i form av samtal med kommuninvånare. Vi har tillsammans analyserat medborgardialogerna och andra tillgängliga datakällor för att ringa in aktuella problemområden.

Problemområden:

Den sammanvägda lägesbilden av de problemområden som finns i Karlstads kommun är:

 1. Alkohol och drogrelaterad brottslighet
 2. Trafikbrottslighet
 3. Skadegörelse och inbrott

Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter och har visat sig vara mest utmärkande. LPO Karlstad och Hammarö kommun kommer under 2023 - 2025 att inrikta arbetet mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.

Medborgarlöftet gäller från 1 januari 2023 - 31 december 2025, med möjlighet att under tiden revidera om behov skulle uppstå. En uppföljning av arbetet utifrån medborgarlöftet ska ske till kommunstyrelsen i Hammarö kommun under hösten 2024.

 

Lokalpolisområde Karlstad kommer att:

 • Arbeta uppsökande mot ungdomar och ungdomsmiljöer och eftersträva en god underrättelsebild kring unga i riskzon.
 • Insatser mot narkotikaförsäljning samt annan olovlig hantering av droger med hänsyns till rådande underrättelsebild.
 • Trafikkontroller kopplat alkohol och droger samt mopeder och A-traktorer.
 • Upprätthållande av lokalt poliskontor vid ett tillfälle per vecka. Företrädesvis med hjälp av det mobila poliskontoret för att stärka den polisiära närvaron.
 • Utökad synlighet i from av uniformerad fotpatrullering på platser med särskilt behov.

 

 

Polisen och kommunen kommer tillsammans att:

 • Utöka samverkan mellan polis och socialtjänst relaterat till ungdomar och tidiga insatser.
 • Tillsammans genomföra förebyggande samtal med särskilt utsatta ungdomar
 • Kontinuerlig delning av aktuella lägesbilder i samverkan mellan social skola och polis och fritidsverksamhet som underlag för gemensamma insatser i det brottspreventiva arbetet.
 • Gemensamma informationskampanjer riktat till Högstadieskolorna samt föräldrar och föreningsliv.
 • Trygghetsvandringar i syfta att skapa en tryggare utomhusmiljö samt samverkan med lokala bostadsbolag.

 

Hammarö kommun kommer att:

 • Utöka det interna samarbetet och struktur för att etablera tidiga insatser gällande ungdomar/föräldrar som är i behov av stöd och hjälp.
 • Aktivt jobba med ANDTS frågor samt information och upplysning kring detta riktat till medborgarna.
 • Kontinuerlig kontroll av aktuell lägesbild.
 • Hammarö kommuns väktare kommer att ha riktade insatser mot aktuella problemområden, som t.ex. båthamnar, skadegörelse på skolor och andra brottsdrabbade områden.
 • Förebyggande insatser mot ungdomar och droger.
 • Trygghetsvandringar tillsammans med polisen och räddningstjänsten