Sök

Karlstad – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens styrmodell. Det är lokalpolisområde Karlstad (fortsättningsvis LPO Karlstad) som lovar att genomföra och kommunicera genomförda åtgärder.

LPO Karlstad gör detta tillsammans med Karlstads kommun som gemensamt genomfört fysiska medborgardialoger i samband med besök med det mobila poliskontoret i fyra olika stadsdelar. Polisen har även i samarbete med Karlstads kommun genomfört en trygghetsundersökning under 2022. Vi har tillsammans analyserat medborgardialogerna, trygghetsundersökningen och andra tillgängliga datakällor för att ringa in aktuella problemområden.

Problemområden:

Den sammanvägda lägesbilden av de problemområden som finns i Karlstads kommun är:

 1. Våld i offentlig miljö.
 2. Otrygga miljöer.
 3. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.

Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter. LPO Karlstad och Karlstads kommun kommer under 2023 - 2027 att inrikta arbetet mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.

Medborgarlöftet gäller från 31 juni 2023 - 31 juni 2027, med möjlighet att under tiden revidera om behov skulle uppstå.

Polisen och kommunen kommer tillsammans att:

 • Fortsätta utveckla samverkan mellan polis och socialtjänst relaterat till ungdomar och tidiga insatser.
 • Genomföra samtal med ungdomar i riskzon bland annat genom SSPF-konceptet.
 • Genomföra kontinuerliga samverkansmöten enligt EST (Effektiv Samordning för Trygghet) med uppdatering av aktuella lägesbilder i syfte att med gemensam kraft arbeta brottspreventivt och trygghetsskapande inom Karlstads kommun.
 • Arbeta aktivt med att utveckla metoder och omsätta dessa i preventiva åtgärder inriktat mot våld i nära relation.
 • Genomföra tillsyn på krogar och nattklubbar med inriktning mot överservering och ansvarsfull alkoholservering.
 • Tillsammans med polisen utveckla det brottsförebyggande arbetet, både vad gäller situationell och social brottsprevention.

 Lokalpolisområde Karlstad kommer att:

 • Arbeta med synlighet i kombination med uniformerad fotpatrullering kring platser och miljöer som utmärkt sig som otrygga/brottsbelastade i arbetet med lägesbilder.
 • Trafikkontroller på riktade platser och tider relaterat till droger och alkohol i trafik samt motorburna ordningsstörningar.
 • Genomföra krogkontroller samt insatser mot droganvändning i krogmiljön.
 • Insatser mot narkotika och ungdomar och aktivt uppsöka riskmiljöer.
 • Insatser mot narkotikadistribution då underrättelseläget medger detta.
 • Besöka Högstadieskolor och fritidsgårdar inom kommunen med fokus på brottspreventiva åtgärder och polisiär synlighet.

Karlstads kommun kommer att: 

 • Kontinuerligt kontrollera, analysera och följa upp aktuell intern lägesbild.
 • Genomföra tillsyn på krogar och nattklubbar med inriktning mot överservering och ansvarsfull alkoholservering.
 • Utveckla arbetet med ungdomar i riskzonen.
 • Utveckla ANDTS-arbetet.

Medborgarlöftet är underskrivet av Ulrika Sundström, lokalpolisområdeschef Karlstad, Linda Larsson, kommunstyrelsens ordförande samt Ulrika K Jansson, kommundirektör i Karlstads kommun.