Sök

Munkfors – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av kommunens och polisens samverkansöverenskommelse. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om och som ska ge effekten av ökad trygghet och minskad brottslighet.

Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala lägesbilden och ge vägledning i det brottsförebyggande arbetet.

Lägesbild

Föregående års medborgarlöfte har fokuserat på droger bland unga samt en ökad trygghet och välbefinnande för de boende i Munkfors. Vid samtal med medarbetare inom kommunen och polisen samt av det som framkommit från allmänheten i olika sammanhang, så är det fortsatt det man vill att polisen och kommunen ska fokusera på och jobba aktivt med. Genom att fortsätta fokusera och arbeta mot detta så skapas en kontinuitet och som i sin tur leder till en större genomslagskraft.

Medborgarlöftet 2023-2024

Polisen och Munkfors kommun lovar att under ett (1) år aktivt och tillsammans jobba för att motverka droganvändningen bland unga samt fokusera på en ökad trygghet och ett välbefinnande för alla i Munkfors. Vi har valt att fortsätta med detta för att få kontinuitet med det arbete som påbörjats i de tidigare årens medborgarlöften. Ett tryggt Munkfors där vi tillsammans arbetar med förebyggande insatser för att motverka droganvändningen bland unga samt stärka tryggheten för de som bor och verkar här

Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:

  • Fotpatrullering och kontaktskapande med allmänheten i centrum/ ansvarig polisen
  • Polisen och kommunen ska ge information om ANDTS på föräldramöten, i media och andra informationskanaler.
  • Kommunen ska aktivt jobba med ANDTS-förebyggande arbete genom bla upprätta ANDTS policy för skolan som hålls uppdaterad samt kampanjer i samband med storhelger och andra tillfällen som vi vet att det förekommer alkohol och droger. Kommunens föreningsliv ska årligen bjudas in till en information.
  • Polisen ska aktivt arbeta med ungdomar gällande droger. Linköpingsmodellen är ett arbetssätt som effektivt riktar sig mot ungdomar 15-18 år. Vid behov riktade insatser.
  • Polisen och kommunen lovar att ha kontinuerliga fältgruppsmöten/SSPF och samverka kring ungdomar i riskzon.
  • Socialtjänst, skola och polis ska sträva efter att få vårdnadshavarnas samtycke för att gemensamt och på bästa sätt kunna hjälpa ungdomar som befinner sig i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Orossamtal ska hållas när det anses lämpligt.
  • Kommunen och polisen ska ha dialog med näringslivet.
  • Kommunen och polisen ska fortsätta samverka i SUTOHAMU-gruppen om brottsförebyggande, ANDTS och våldsbejakande extremism.

Tidsram

Medborgarlöftet med dess aktiviteter pågår från och med tecknandet av medborgarlöftet och  1 år framåt

Uppföljning

Medborgarlöftets resultat ska årligen följas upp i Folkhälsorådet genom en fortlöpande redovisning av antalet genomförda aktiviteter. En drogvaneundersökning som görs i årskurs 9 vartannat år samt ELSA-undersökning ska tas med i uppföljningen. En brotts- och trygghetsenkät går ut till näringslivet vartannat år för att följa upp vår ökade dialog med dem.

Medborgarlöftet är underskrivet av Mathias Lindquist, kommunstyrelsens ordförande i Munkfors kommun, samt Henrik Gustavsson, lokalpolisområdeschef Torsby.