Sök

Säffle – medborgarlöften

Säffle kommun tillsammans med Lokalpolisområde Arvika har i den gemensamma samverkansöverenskommelsen beslutat att arbeta med Medborgarlöften.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens styrmodell och innebär att kommunen och polisen gemensamt ska ta fram aktuella fokusområden som sedan formas till löften. Det är den lokala lägesbilden som är utgångspunkt för polisens lokala mål och grunden till aktuella medborgarlöften. Lägesbilden tas fram genom att båda parter utför medarbetar- samt medborgardialoger. Utöver dialogerna läggs befintlig statistik som tillsammans skapar den aktuella lägesbilden.

Syftet med medborgarlöften är att genom ökad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Medborgarlöfte 2024

 • Polisen tillsammans med Säffle kommun kommer att samordna det förbyggande arbetet utifrån den regionala ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) -strategin genom följande fokusområden;
  • minska risken för individer att hamna i missbruk, med betoning på unga
  • arbeta för en minskning av antalet drog- och alkoholpåverkade i trafiken
 • Polisen tillsammans med Säffle kommun kommer fortsätta att arbeta med ökad synlighet
 • Polisen tillsammans med Säffle kommun kommer arbeta för en lugnare och tryggare trafikmiljö

Aktiviteter

ANDT

Gemensamma aktiviteter:

 • Narkotikainformation riktad till föräldrar
 • Fortsatt arbete i etablerade former för samverkan mellan polis, skola, socialtjänst samt andra interna och externa aktörer

Kommunens aktiviteter:

 • Socialtjänsten arbetar ute vid särskilda tillfällen med gemensam utsättning med polis och andra aktörer

Polisiära aktiviteter:

 • Narkotikainsatser, inriktning ungdomar
 • Trafikkontroller, alkohol/narkotika

Synlighet

Gemensamma aktiviteter:

 • Medborgardialog
 • Närvaro vid marknader

Polisiär aktivitet:

 • Fotpatrullering

Trafikmiljö-högtspelande fordon

Polisiär aktivitet:

 • Arbeta med befintliga operativa metoder så som polislagen 13 §, samt vara öppen för nya effektiva metoder
 • Arbeta för en förändring i lagstiftning gällande högtspelande fordon i lokala delar av Säffle

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas. Uppföljning av effekter sker med hjälp av tillgänglig statistik samt genom medarbetar- och medborgardialog.

Kommunikation om arbetet sker via lokalmedia, kommunen hemsida och sociala media. Hur arbetet kommuniceras bestäms i framtagen kommunikationsplan.

Medborgarlöftet börjar gälla den dagen löftet skrivs under och gäller tills dess att ett nytt medborgarlöfte tecknas.