Sök
Stäng Meny

Robertsfors – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

För att nå framgång i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är samverkan mellan olika aktörer en framgångsfaktor. Under våren 2022 fick medborgarna i Robertsfors kommun möjlighet att svara på en trygghetsundersökning som polisen och kommunen genomförde. Resultatet från denna enkät har tillsammans med polisens lägesbild och kommunens lägesbild legat till grund för framtagandet av nya medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2023–2025

Polisen och kommunen kommer under åren 2023–2025 fokusera på fem områden. Till varje område kommer det kopplas aktiviteter som polisen och kommunen till stor del kommer genomföra i samverkan i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.

 • Droger
  Droger är vanligt förkommande i dagens samhälle och användning av droger påverkar såväl individen som samhället negativt. Polisen och kommunen ska aktivt verka för att förebygga och begränsa användning av droger. Polisen och kommunen ska arbeta för att tidigt upptäcka personer som riskerar att hamna i missbruk samt erbjuda dem erforderlig hjälp. Ett extra fokus ska ligga på tidig upptäckt hos unga personer.
 • Trafik
  Nollvisionen är det långsiktiga målet vilket innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Trafikmiljön berör i stort sett alla medborgare och är en miljö som ofta upplevs otrygg och kan innebära fara för olyckor med allvarliga konsekvenser. Polisen och kommunen ska tillsammans med andra aktörer och ur flera olika perspektiv arbeta aktivt för att trafikmiljön ska vara trygg och säker för alla som vistas där, både på vägar med högre hastigheter och inne i kommunens samhällen.
 • Hemmet ska vara en trygg plats
  Brott mot särskilt utsatta brottsoffer exempelvis barn och brott som begås i nära relationer är ett prioriterat område i samverkan. Brotten sker inte sällan i hemmet som ska vara en trygg plats. Då detta område innefattar ett stort antal ej anmälda brott så behövs ett aktivt jobb med att minska mörkertalen, sprida information för att öka anmälningsbenägenheten.
  Polisen och kommunen ska samverka för att förhindra att våld i hemmet och/eller mot särskilt utsatta personer sker samt utveckla arbetet gällande hjälp till brottsutövaren i syfte att förhindra att ytterligare brott begås.
 • Ekonomisk brottslighet
  Bedrägerier är en brottstyp som många medborgare känner oro för och uttrycker önskan att få mer information om. Polisen och kommunen vill öka medborgarnas medvetenhet kring ekonomisk brottslighet samt stärka deras förmåga att stå emot denna typ av brott. Tillvägagångssätt för dessa brott förändras och kunskap behöver spridas löpande. Genom att belysa och diskutera frågan önskar polisen och kommunen även minska känslan av skam när man blivit utsatt för brott och oro för utsatthet.
 • Otrygga platser
  I årets medborgarenkät så har medborgarna identifierat platser i kommunen som av olika anledningar och vid olika tider på dygnet upplevs som otrygga. Polisen och kommunen ska verka för att åtgärda platser som upplevs otrygga eller är särskilt utsatta för brott. Polisen och kommunen ska även vara aktiva i arbetet med att förebygga att nya otrygga platser etableras i takt med att kommunen växer samt får en tågförbindelse.

Återkoppling

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs kring de prioriterade områdena sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via media. Medborgarlöftena följs gemensamt upp av kommunen och polisen årsvis.